همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

همايش توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

محورهاي همايش:

 • حمايت از كار و سرمايه ايراني، پيشنياز افزايش توليد ملي
 • نقش منابع سرمايه اي در ارتقاء سطح توليد ملي
 • ارائه الگوي حمايت از توليدات داخلي با تأكيد بر افزايش توان رقابت در بازارهاي بين الملل
 • ارائه مدل هاي استراتژي توسعه تجاري بين المللي با رويكرد حمايت از توليد داخلي
 • تحليل الگوي توسعه اسلامي-ايراني با تأكيد بر توليد داخلي
 • روش هاي نيل به افزايش بهره وري كار و سرمايه در ارتقاء سطح توليد ملي
 • بررسي مزيت هاي نسبي توليد در سطح منطقه
 • شناسايي فرصت ها و قابليت هاي استان گلستان در بهره گيري از كار و سرمايه ايراني
 •  شناسايي فرصت ها و قابليت هاي استان گلستان در افزايش سرمايه گذاري و توليد ملي
 • ارتباط بهبود فضاي كسب و كار در افزايش سطح سرمايه گذاري توليد ملي

نظرات