سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

سومين همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان

محور هاي همايش

  • دانش مهندسين و سازمان هاي نظام مهندسي در مديريت بحرانهاي طبيعي
  • اصلاح نظام ساخت و ساز و دانش آن در كاهش خسارات ناشي از بحران هاي طبيعي
  • دانش سازمان هاي متولي شريان هاي حياتي شهري و برون شهري در مديريت بحران
  • طراحي شريان هاي حياتي در برابر بحران هاي طبيعي
  • مخازن ذخيره مواد غذايي و كاربرد آن در مديريت بحران
  • مديريت بحران و قطارهاي شهري
  • طراحي سازههاي زيرزميني بر اساس الزامات مديريت بحران
  • طراحي دو منظوره سازه هاي زيرزميني در مواقع عادي و بحران
  • مديريت بحران در تونل هاي شهري و بين شهري
  • مديريت بحران در سازه هاي زيرزميني ا نگاهي به تجربيات ساير كشورها

نظرات