اولین همایش بین المللی بورس انرژی

اولین همایش بین المللی بورس انرژی

محورهاي همايش

تبيين ساختار بهينه معاملاتي در حوزه انرژي

 • چالش هاي پيش روي قراردادهاي فروش در بورس نفت و انرژي
 • فرصت ها و تهديدات پيش روي بازارهاي صادراتي
 • توسعه تجارت نفت و برق در گرو توسعه بورس انرژي
 • انواع قراردادهاي تسويه مالي در معاملات خريد و فروش
 • مديريت ريسك معاملات سهام در حوزه نفت و انرژي
 • چالش هاي مديريت نقدينگي در بورس نفت و انرژي
 • توسعه تعاملات حرفه اي ميان بورس اوراق بهادار، بورس كالا و بورس انرژي

نقش بانك و موسسات مالي در توسعه بورس انرژي

 • تخصصي سازي و جهت گيري هاي آتي نظام بانكي در صنعت نفت و برق
 • تعاملات بهينه بازار پول و سرمايه و مديريت سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت و برق
 • كاركرهاي موثر موسسات مالي در ارتقاء الگوهاي معاملات سهام در حوزه نفت و انرژي
 • ساختار مالي كشور و چالش هاي پيش روي معاملات انرژي
 • جايگاه بورس انرژي در توسعه اقتصادي كشور

ابعاد محوري تراز معاملاتي انرژي

 • نقش بورس در تأمين مالي پروژه هاي حوزه نفت و انرژي
 • مديريت سرمايه گذاري و اولويت توسعه ميادين نفت و گاز مشترك و مرزي
 • صنايع پايين دست در حوزه انرژي و زمينه هاي سرمايه گذاري در آنها
 • قيمت گذاري محصولات و فراورده هاي حوزه نفت و برق
 • مديريت عرضه و تقاضا در حوزه نفت و برق در قلمرو جهاني
 • استفاده از ابزار مشتقه در توسعه معاملات حوزه انرژي

نقش بورس هاي بين المللي در تحقق جايگاه بورس انرژي

 • الگوبرداري ساختاري و نهادي از بورس هاي بين المللي در حوزه نفت و برق
 • تامين مالي پروژه ها در حوزه انرژي با مشاركت بورس هاي خارجي
 • نقش كلوب هاي چندگانه بورس انرژي در سطح منطقه
 • توسعه بازارهاي صادراتي حوزه انرژي با مشاركت بورس هاي بين المللي

شناسايي و توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي

 • توسعه همكاري هاي بين المللي در انجام پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي و برق
 • اعلام پتانسيل هاي موجود براي سرمايه گذاري در بخش انرژي
 • تبيين راهبردهاي حمايت از سرمايه گذاران در صدور خدمات فني و مهندسي
 • تبيين بسترهاي مناسب جهت توسعه سرمايه گذاري در بخش انرژي

تبيين صحيح ابعاد حقوقي و قانوني در بورس انرژي

 • نقشه راه توسعه نظام سرمايه گذاري در افق 1404 در حوزه نفت و برق
 • قوانين و مقررات حاكم بر نحوه معاملات سهام در حوزه نفت و برق
 • نقش آفريني بورس انرژي و راهكارهاي برون رفت از تحريم هاي بين المللي
 • زمينه هاي حقوقي توسعه بازارهاي مالي در بورس نفت و برق

نظرات