اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها حسابداري:
•سيستم هاي اطلاعات حسابداري
•نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
•اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
•كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
•نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار و اقتصاد كشور
•توليد ناب و حسابداري مديريت
•يافته هاي نوين در حسابداري
•نقش حسابداري در افزايش توليد ملي
•استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
•روش هاي تأمين مالي در سازمانها
مديريت:
•مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي ( 5S، شش سيگما، كايزن و ... )
•افق هاي نوين در مديريت
•چالشهاي فرا روي مديريت
•مديريت دانش
•سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
•مديريت رفتار در سازمانها
•مديريت زمان در سازمانها
•كارآفريني
•نقش مديريت در افزايش توليد ملي
مهندسي صنايع :
•كاربرد منطق فازي و روش هاي تصميم گيري.
•روش هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
•هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
•طراحي و مديريت زنجيره تأمين
•برنامه ريزي حمل و نقل
•مديريت پروژه
•مديريت كيفيت
•مديريت برنامه ريزي تغييرات
•مهندسي ارگونومي
•نقش مهندسي صنايع در توليد ملي

نظرات