همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی

همايش ملي معماري و هويت با محوريت مسكن اسلامي ايراني

محورهاي همايش:

خانه و خانواده:
  ● اركان خانواده ، اركان خانه  و فرهنگ سكونت
  ● مفهوم سكونت در فرهنگ اسلامي ايراني
  ● شاخه ها و گرايش هاي مدرن خانه سازي در ايران
آسيب شناسي و نقد وضع موجود معماري و بررسي علل  و عوامل اغتشاش در  هويت معماري  و شهر سازي امروز ايران و  تدوين ديدگاههايي در جهت بهبود اصلاح آن

خانه و توسعه شهري :
   ● معماري ايراني - اسلامي و بررسي مصاديق گذشته و حال
   ● تدوين ديدگاههاي راهبردي در توسعه شهرهاي موجود و ايجاد شهركهاي جديد
   ● بررسي توسعه شهرهاي ايراني در نيم قرن اخير : بازشناسي فضاي خصوصي سكونتي و فضاي خدمات همگاني در محله

تراكم مسكوني و جنبه هاي مختلف (معماري ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي) تاثير آن بر معماري معاصر ايران :
   ● تجربه خانه سازي سده بيستم و بررسي تطبيقي خانه سازي در ايران و ديگر كشورها
   ● بازشناسي نقش دانش هاي اجتماعي و اقتصادي در تدوين مدل هاي خانه سازي مدرن در ايران


اعضاي كميته علمي:
 دكتر كاظم معمار ضياء ( دبير علمي همايش)
 دكتر منصور فلامكي
 دكتر حميد ماجدي
 دكتر اسلامي
 دكتر غلامحسين معماريان
 دكتر حامد شيخ طاهري
 مهندس محمد رضا اسماعيلي
 مهندس بهزاد محمدي (دبير اجرايي همايش)
 مهندس محمد رضا شاه حسيني

نظرات