دومین کنفرانس ملی دولت همراه

دومین کنفرانس ملی دولت همراه

محورهاي كنفرانس:

- سرويس هاي ارزش افزوده
- توليد محتوا براي تلفن همراه
- توسعه فناوري و فناوري هاي نوين دولت همراه
- تدوين و تنظيم مقررات و سياست هاي رونق كسب و كار در ارائه خدمات دولت همراه
- آموزش و فرهنگ سازي ارائه خدمات
- پانل تجارت و خدمات مالي و بانكي همراه

نظرات