دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

موضوعات: هيدروپونيك و توسعه پايدار مديريت توليد در كشت هاي گلخانه اي و هيدروپونيك (مديريت آفات، بيماريها، مصرف آب، تنش هاي گياه، باغباني و ...) كارآفريني، اقتصاد و بازاريابي محصولات گلخانه اي هيدروپونيك و محصول سالم مكان يابي، احداث و تأسيس گلخانه هيدروپونيك و بحران خشكسالي بهره وري انرژي و ساير نهاده ها در كشت گلخانه اي

نظرات