پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران

پنجمين كنفرانس نظام تامين مالي در ايرانمحور هاي كنفرانس:

  • تأمين مالي تليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
  • الگوها و تكنيك هاي نوين تأمين مالي
  • ساختار الگوهاي تأمين مالي نظام سلامت
  • تأمين مالي اسلامي،الگوها،ازارها و نهادها
  • شيوه هاي تأمين مالي بخش صنعت،خدمات و تعاون
  • تأمين مالي صادرات،مشكلات و راهكارها
  • تأمين مالي فناوري و طرح هاي دانش بنيان
  • جايگاه سياست هاي ارزي و مديريت ريسك در تأمين مالي
  • الگوها و ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي شهري
  • بازتعريف نقش بازار سرمايه،پول واطمينان در توسعه نظام تأمين مالي

نظرات