همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همايش تخصصي نقش آموزش سازماني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايرانيهمايش تخصصي نقش آموزش سازماني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني،

پيام دبير همايش
در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و نامگذاري سال 1391 به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه نويدبخش سالي مملو از تلاش و پيشرفت در تمامي عرصه هاي توليد در كشور خواهد بود، موسسه ره آوران آفاق صنعت با سابقه بيش از 10 سال تجربه در زمينه برگزاري سمينار ها وهمايش هاي تخصصي و كاربردي، همايش تخصصي "نقش آموزش سازماني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني"را برنامه ريزي و با حمايت و مشاركت مراكز مختلف علمي، صنعتي، دولتي، خصوصي و سازمان هاي مرتبط در تاريخ 20 و 21 تيرماه سال جاري برگزار مي نمايد.
نظر به نقش مهم، اساسي و كاربردي آموزش هاي سازماني در تربيت و تجهيز نيروي انساني به دانش كاربردي و در نتيجه افزايش بهره وري و خلاقيت و دستيابي به توليد ملي، همچنين ايجاد ديدگاه اصولي براي متوليان امر و مديران بخش هاي مختلف براي دستيابي به اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف، اميدواريم با استفاده از دستاوردهاي اين همايش گامي موثر در نيل به اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي برداريم.
 
فريبرز قاسمي
دبيراجرايي و رييس شوراي سياستگذاري
 
محورهاي همايش
آموزش سازماني، حركت هوشمندانه در مسير خودكفايي
آموزش سازماني، ابزاري كارآمد در نظـام مديريت توليد
آموزش سازماني، خدمات بيشتر، كيفي تر، مفيدتر و ارزانتر
آموزش سازماني، استفاده بهينه از سرمايه مالي، رونق اقتصادي
آموزش سازماني، توانمندي سرمايه انساني، بهره وري، توليد ملي
آموزش سازماني، تثبيت كار و اشتغال و فضـاي كارآفـريني
آموزش سازماني و ارتقاي كيفيت خدمات و محصولات ايراني
آموزش سازماني، خلاقيت، تنوع  توليد و فضاي رقابتي
آموزش سازماني و بهره برداري بومي از منابع ملي
آموزش سازماني و الـگوي مديريت مصرف در سازمانها
آموزش سازماني و كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات
آموزش سازماني، فـرهنگ سـازي و ترويج تولـيدات ملي
آموزش سازماني، شكوفا يي استعداد هاي فردي  و سازماني در توليد
آموزش سازماني، فنـاوريهاي نوين و طراحي ايـراني
 
مخاطبان همايش:
مديران، كارشناسان در حوزه هايي نظير منابع انساني، آموزش، برنامه ريزي، توليد، مالي، تحقيق و توسعه و ساير افراد مرتبط با موضوع همايش
 
كارگاه هاي تخصصي:
اثربخشي آموزشي با رويكرد ROI(بازگشت سرمايه)
الگوي مديريت دانش در آموزش هاي سازماني
اصول برنامه ريزي آموزشي در سازمان هاي خدماتي
بهره وري نيروي انساني و آموزش هاي سازگار با محيط
مدل تعالي آموزش در سازمانها

نظرات