دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران

درباره كنفرانس:
انسان از آغاز خلقت خود همواره به دنبال محلي براي سرپناه بود ، به تدريج با ايجاد تمدن بشري مساله ايجاد راه و گذر هاي مواصلاتي پيش آمد و با گذشت زمان او دريافت كه براي تغذيه و خوراك خود مي تواند آب را نيز با ايجاد موانعي مهار نمايد . با مروري به تاريخ تمدن جهان به اين نكته خواهيم رسيد كه عمران در معناي ايتدايي و اوليه به صورت نوعي نياز دروني در خلقت انسان ها نهفته است . با رشد فزاينده بشر و ايجاد تحول هاي ساختاري در نوع زندگي ، ساز و كارها تغيير يافت تا آنجا كه امروز ديده ميشود انسان به معمارهاي چيره دست در شكل دهي فضاي پيرامون خود تبديل شده است .
 
 آنچه مسلم است حركت به سوي عمران و آباداني زماني خواهد شد كه زير ساخت هاي علمي و عملي موجود باشد ، چراكه نوع پيشرفت انسان در اين حوزه نشان داده است كه بدون استفاده از ابزار دانش نمي توان بنايي را احداث نمود ، دانشگاه ها ، سازمان هاي مهندسي و ساير دستگاه هاي اجرايي متضمن مجري ايجاد اين زير ساخت ها هستند از اين رو دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد به عنوان يكي از پرسابقه ترين دانشگاه هاي كشور در تربيت نيروهاي كاردان و فني در شاخه مهندسي عمران بر خود لازم مي داند با برگزاري كنفرانس يافته هاي نوين در مهندسي عمران زمنيه اي را براي بحث و تبادل نظر مجريان ، دانشجويان ، اساتيد و محققان عمران در كشور عزيزمان ايران فراهم آورد .

محورهاي كنفرانس:

- گرايش سازه و زلزله
مباني ، اصول و روش هاي نوين محاسبات عددي و تحيليل سازه ها
نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
بررسي ضوابط استانداردي و مقررات ملي يا بين المللي طراحي سازه ها
مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
بهينه يابي
ضوابط تحليل و طراحي سازه هاي خاص ( سازه هاي بلند ، نيروگاه ها ، شرايان هاي حياتي ، پل و ... )

- گرايش راه و نقشه برداري
نقشه برداري
GPS
سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران

- گرايش ژئوتكنيك و معدن
كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران
بررسي فندانسيون سازه هاي سنگين
پهنه بندي خطر زمين لرزه
سايت سلكشن
كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي
آبهاي زير زميني
شبكه هاي لرزه نگاري و شتاب نگاشت
راه سازي
ايمني سازه در معادن زير زميني
سازه هاي زير زميني
مكان يابي سايت هاي معادن
ساير موارد

- گرايش كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
كاربرد شبكه هاي عصبي
كاربرد منطق فازي
مباحث محاسبات

 

نظرات