همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

همايش ملي پژوهشهاي آبزيان و اكوسيستمهاي آبي

محورهاي همايش:
- بيولوژي و اكولوژي آبزيان و اكوسيستم هاي آبي
- بيوتكنولوژي تكثير و پرورش آبزيان
- بهداشت و بيماري هاي آبزيان
- آلاينده ها و آبزيان
- تكنولوژي فرآورده هاي غذايي آبزيان

 

نظرات