همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

همايش ملي دوزبانگي (چالشها و راهكارها)

اهداف همايش:
1.تقابل متخصصان و صاحبنظران رشته هاي مختلف در خصوص راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت چالشهاي دوزبانگي
2.ارتقاء سطح آگاهي و علمي در اين زمينه
3.ارائه يافته هاي جديد علمي در رابطه با دوزبانگي
4.برگزاري همايش هاي علمي كشوري با محوريت دانشگاه پيام نور

محورهاي همايش
دوزبانگي و آموزش زبان و زبانشناسي
 دوزبانگي و يادگيري زبان بيگانه
 سبكهاي يادگيري و دوزبانگي
دوزبانگي و روانشناختي
 درك، پردازش و يادگيري زبان در دوزبانه ها
 دوزبانگي و رشد زبان
دوزبانگي و عصب شناختي
 تداخل اطلاعات زباني در دوزبانه ها
 موانع دوزبانگي
 چند زبانگي دريافتي
دوزبانگي و جامعه شناسي
 دوزبانگي و مطالعات اجتماعي - زبان شناسي جامعه هاي دوزبانه و مهاجرت
 چند زبانگي و تعليم وتربيت
 ارتباط زباني و بين فرهنگي
دوزبانگي و ادبيات
 مطالعات دوزبانگي در جوامع پس استعماري
 مطالعات ترجمه و تفسير دوزبانگي

كميته برگزار كننده
 دبير همايش:
دكتر مژگان عيوضي - معاون و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز شازند
 رييس همايش:
دكتر مجتبي مقصودي - رييس دانشگاه پيام نور مركز شازند و عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان اراك
 مسئول دبيرخانه همايش:
قاسم نصيري - مدير فرهنگي دانشگاه پيام نور مركز شازند
 
كميته اجرايي
 دبير كميته اجرايي:
زهرا سادات مير اشرفي - عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز شازند
 مسئول هماهنگي:
كياندخت توكلي عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز شازند
 حسابدار:
ثريا ادريس پور - مدير مالي دانشگاه پيام نور مركز شازند

كميته علمي
 دبير كميته علمي:
 دكتر علي اكبر ملكي راد - عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز شازند
 اعضاي كميته علمي:
دكتر محمد رضا سرمدي - دانشيار دانشگاه پيام نور
دكتر تورج هاشمي - دانشيار دانشگاه تبريز
دكتر منصور ابراهيمي - دانشيار دانشگاه تبريز
دكتر محمود عليلو - دانشيار دانشگاه تبريز
دكتر بخشي پور - دانشيار دانشگاه تبريز
دكتر هاشم رضائي - استاد يار دانشگاه پيام نور
دكتر وحيد رضا ميرزائيان - استاد يار دانشگاه علم وصنعت اراك
دكتر مجتبي مقصودي - عضو هيات علمي مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك
دكتر شيرين پور ابراهيم - استاد يار دانشگاه پيام نور
دكتر علي اكبر ملكي راد - استاد يار دانشگاه پيام نور
دكتر مژگان ياراحمدي - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي اراك
دكتر مژگان عيوضي - استاد يار دانشگاه پيام نور

نظرات