همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

همايش ملي رفتار سازماني در پرستاريمحورهاي همايش:
الف - ماهيت و اهميت رفتار سازماني در پرستاري
ب - پرستار و مباني رفتار فردي در سازمان:
انگيزه
ارزش ها و نگرش
شخصيت
موفقيت ها و شكست ها
نظم و تنظباط
اعتماد به نفس و خود مديريتي
ادراك
يادگيري
وجدان كاري
ج - پرستار ، رفتار گروهي و سازماني :
رهبري و تصميم گيري در سازمان
ارتباطات سازماني
گروه و تيم سازي در سازمان
فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي در سازمان
فرهنگ و جو سازماني
قدرت سازماني
رفتار سياسي در سازمان
استقلال و اختيار
د - ساير موضوعات مرتبط با عنوان همايش
 

نظرات