دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

دومين كنفرانس مهندسي توانبخشي ايران

محورهاي كنفرانس:
ابزار دقيق در مهندسي توانبخشي
مدلسازي سيستمهاي حياتي و كاربرد آن در توانبخشي
مهندسي توانبخشي و كاربردهاي آن در پزشكي از راه دور
كاربردهاي مهندسي توانبخشي در نيروهاي مسلح
توانبخشي در محدوديتهاي حركتي
كاربرد بيومواد و مواد نو در مهندسي توانبخشي
كاربرد بيوانفورماتيك در مهندسي توانبخشي
كاربردهاي مهندسي در بينايي سنجي
مهندسي در شنوايي شناسي
تجهيزات فني و نقش آنها در كاردرماني
تكنولوژي در پزشكي ورزشي
آناليز حركت
رباتيك در تجهيزات توانبخشي
استفاده از تجهيزات نوين در فيزيوتراپي

كميته علمي كنفرانس:
دكتر سيامك خرمي­مهر (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
دكتر فرهاد طباطبايي قمشه (دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ايران)
دكتر كريم ليل­نهاري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
دكتر جعفرنيا (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
دكتر علي شيخاني (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
دكتر محمد فيروزآبادي (دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر علي مطيع نصرآبادي (دانشگاه شاهد)
دكتر محمد پويان (دانشگاه شاهد)
دكتر جواد توكلي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
دكتر اميرهمايون جعفري (دانشگاه علوم پزشكي تهران)
دكتر حامد قماشچي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين)
دكتر فرزاد فرهمند (دانشگاه صنعتي شريف)
دكتر محمد پرنيان پور (دانشگاه صنعتي شريف)
دكتر مجيد ملاك زاده (دانشگاه علم و صنعت ايران)
دكتر مصطفي رستمي ( دانشگاه اميركبير)
دكتر علي استكي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمد حق پناهي (دانشگاه علم و صنعت ايران)
دكتر سيد محمد رجايي (دانشگاه آزاد اسلامي ابهر)
دكتر عرفانيان اميدوار (دانشگاه علم و صنعت ايران)
دكتر بهزاد يثربي (دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)

نظرات