دومین سمینار ملی امنیت غذایی

دومین سمینار ملی امنیت غذایی

دومين سمينار ملي امنيت غذايي

محورهاي سمينار
- صنايع فرآورده‌هاي گوشتي و امنيت غذايي
- صنايع فرآورده‌هاي لبني و امنيت غذايي
- صنايع فرآوري آبزيان و امنيت غذايي
- صنايع كشاورزي و باغباني و امنيت غذايي
- صنايع بسته‌بندي و امنيت غذايي
- صنايع حمل و نقل و امنيت غذايي
- قوانين موضوعه در حوزه سلامت و امنيت غذايي
- نقش مشاغل وابسته به صنايع غذايي در امنيت غذايي
- نقش تحقيقات و پژوهش‌هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي در امنيت غذايي
- نقش ارتباط بين صنعت و دانشگاه در امنيت غذايي
- نقش اقتصاد ملي در امنيت غذايي
- نقش آموزش نيروي انساني در امنيت غذايي
- غني‌سازي فرآورده‌هاي غذايي و امنيت غذايي
- فن آوري‌هاي نوين و امنيت غذايي
- سند چشم انداز 20ساله جمهوري اسلامي ايران و امنيت غذايي
- غذاهاي عملگرا و غذا داروها و امنيت غذايي

اعضاي كميته علمي:
دكتراحمدي - محمد
دكتراسماعيل زاده كناري - رضا
دكترالهامي فرد - اميرحسين
 دكتراهري - حامد
دكترپاساپور - محمدمهدي
دكترجعفريان - سارا
دكترچوبچيان - مهدي
دكترحجازيان - سيدرضا
دكترخادمي شورمستي - داريوش
دكتررادمهر - بهراد
دكتررضويلر - ودود
دكتر رفتني اميري - زينب
دكترركني - نوردهر
دكترسعيدي اصل - محمدرضا
دكترشاپوري - مريم
دكترشهيدي ياساقي - سيداحمد
دكترطباطبايي - فريده
دكترعلي انوار - سيدامير
دكترفهيم دژبان - ياسمن
دكترقرباني حسن سرايي - آزاده
دكترمحمدي ثاني - علي
دكترمسكوكي - عبدالمجيد
دكترمطلبي - عباسعلي
دكترمعتمدادگان - علي
دكترهدايتي فرد - مسعود

نظرات