سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

سومين كنگره بين المللي علمي ورزشي دانشگاههاي آسيا
محور اصلي:
رشد و تعالي دانشجويان دانشگاههاي آسيا از طريق ورزش

ساير محورها:
توسعه ورزش همگاني در دانشگاههاي آسيا
بازاريابي و ارتباطات در ورزش دانشگاههاي آسيا
مطالعات موردي در مديريت و سازمان دهي ورزش دانشگاهها
فلسفه داوطلبي به عنوان نقطه قوت ورزش دانشگاههاي آسيا
بودجه ريزي، تامين اعتبار و امور مالي در ورزش دانشگاههاي آسيا
طراحي و تدوين برنامه هاي استراتژيك در ورزش دانشگاههاي آسيا
اهمين فناوريهاي نوين در ارتقاء و توسعه ورزش دانشگاههاي آسيا
نقش فعاليتهاي ورزش دانشگاههاي آسيا در بين دانشجويان در فرهنگ ها و جوامع
كاربرد علوم ورزشي در ارتقاء ورزش دانشگاهي

نظرات