نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

معرفي همايش
امروز، بيش از 100 سال از فوران اولين چاه نفتي ايران ميگذرد. فوراني كه همراه خود، تاريخچه اي غني، پرفراز و نشيب و چالش برانگيز را از دل زمين به ارمغان آورد. مخازن هيدروكربوري ايران زمين، شامل ميادين نفت و گاز و سيالات هيدروكربوري با پراكندگي و ساختارهاي متفاوت زمين شناختي و سازه اي، از منابع عظيم خدادادي هستند كه شناخت صحيح كيفيت، ماهيت و كميت آنها ازضروريات امروزه كشور به شمار ميرود.
به همراه روند توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري ايران كه امروز با پشت سرگذاشتن دوره توليد اوليه در بسياري از مخازن، قدم به دوره هاي ثانويه و ثالثيه گذاشته ايم، آگاهي از علوم مهندسي نفت، همچون، مهندسي مخازن هيدروكربوري، مهندسي بهره برداري، مهندسي حفاري و ... گام مهمي در روبرو شدن با چالشهاي جديدياست كه در پيش رو داريم.
بايد اذعام كنيم كه دانش مهندسي نفت و مخازن هيدروكربوري؛ امروزه، كليدي ترين ابزاري است كه در دست داريم. قدم به دوره جديد برداشت از مخازن نفتي، براي بالانگهداشتن راندمان بازيافت از مخازن در حضور عوامل مزاحمي چون كاهش پتانسيل توليد برخي از مخازن، پيچيدگي ساختارهاي مخزني به دليل عميقتر شدن سطوح برداشت از مخازن، استفاده از مخازن با شرايط عملياتي سخت تر نظير دما و فشار و نوع سيال، وجود موانع توليد زير زميني وسطح الارضي، مهمترين چالشي است كه با آن روبرو هستيم. غلبه بر نقصهاي موجود، خودكفايي در توسعه ميادين نفت و گاز و نياز به شكست انحصارطلبي و زياده خواهي قدرتهاي نفتي خارجي به همراه نياز جدي به تزريق سرمايه در صنعت بالادستي نفت ايران، عزمي جدي را طلب ميكند و موفقيت ميسر نيست جز با اراده و تلاش مسوولين، دانشمندان، متخصصين، صنعت كاران، اساتيد و پژوهشگران عرصه نفت و گازبراي شناخت بيشتر اين حوزه و توسعه فناوريهاي موجود.
شركت هم انديشان انرژي كيميا، به عنوان اولين شركت مجري همايشهاي تخصصي، صرفا در حوزه صنايع نفت و انرژي، در نظر دارد در قالب فعاليتهاي علمي خود، با حمايت انجمن مهندسي شيمي ايران،، نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم وصنايع وابسته را در 25 خرداد 1391 در مركز همايشهاي صدا و سيما (تهران) برگزار نمايد.

اهداف همايش
 همايش علمي تخصصي "مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع مرتبط " با هدف آشنايي و شناخت چالشهاي موجود در حوزه مخازن هيدروكربوري ايران و تلاش جهت گسترش و توسعه علمي جامعه مهندسي نفت ايران بويژه مهندسي مخازن هيدروكربوري و علوم و صنايع مرتبط از جمله مهندسي حفاري، مهندسي بهره برداري و ... در 25 خرداد 1391 توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا در تهران، مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار ميگردد.
نكته متمايز در اين همايش نسبت به ساير گردهمايي هاي علمي با عناوين مشابه، تكيه بر مهندسي مخازن هيدروكربوري به عنوان علم مادر و الهام بخش ساير فعاليتهاي مهندسي نفت و لزوم برنامه ريزي و حركت علمي و صنعتي از شناخت و مديريت مخزن تا توليد بهينه است. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها، انجمنهاي علمي، موسسات فعال در حوزه صنعت بالادستي نفت و صنايع مرتبط انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهيهاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند.

مطالب مورد بحث
مهندسي مخازن هيدروكربوري
مهندسي بهره برداري
مهندسي حفاري
چالشهاي توليد از مخازن
چالشهاي حفاري مخازن هيدروكربوري
روشهاي بهينه سازي توليد
توسعه ميادين نفت و گاز
توليد صيانتي
مديريت مخازن هيدروكربوري

محورهاي همايش

الف) مهندسي مخازن هيدركربوري
• روشهاي اكتشاف مخازن
• مطالعات مخازن
• سرشت نمايي
• ارزيابي مخازن
• توسعه مخازن : مخازن مشترك، مخازن نفت سنگين، مخازن گاز ميعاني و مخازن گازي عميق و پرفشار
 • مديريت مخازن هيدروكربوري و مديريت يكپارچه
• بررسي رفتار مغزه و ارزيابي سازندها
• بررسي رفتار سيالات مخازن
• فناوريهاي نوين در مهندسي مخازن هيدروكربوري
• مخازن شكافدار طبيعي
• روشها و تكنيكهاي شبيه سازي و مدل سازي مخازن و محاسبات مربوطه : روشهاي جديد شبيه سازي، محاسبات
 • شبيه سازي، مقايسه خروجي هاي نرم افزارهاي شبيه سازي، شبيه سازي موردي مخازن ايراني به ويژه مخازن شكافدار و گاز ميعاني، معرفي و كاربرد نرم افزارهاي جديد، روشهاي رياضي ، هوش مصنوعي، شبكه عصبي، تكنيكهاي فازي، الگوريتم ژنتيك و ... )
 • ازدياد برداشت ثانويه و ثالثيه و استراتژيهاي جديد : EOR،IOR ، MEOR، ازدياد برداشت به روش شيميايي و بررسي روشهاي جديد تزريق آب و گاز در مخازن هيدروكربوري، مطالعه موردي تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي در مخازن هيدروكربوري ايران،
 • ذخيره سازي گاز در مخازن زير زميني
• بررسي اثرات ژئومكانيكي در مخزن
• توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز
• اقتصاد مخازن هيدروكربوري ايران
• مهندسي مخازن هيدروكربوري و محيط زيست
• شناسايي محل بهينه چاه در مخازن نفتي
• شناسايي مكانيزمهاي توليد
• مطالعات موردي

ب) مهندسي بهره برداري
• روشهاي توليد از مخازن نفت و گاز
• چالشهاي توليد
• كاربرد فناوريهاي نوين در توليد و بهره برداري
• جداسازي در صنايع بالادستي ( جداسازي نفت و گاز و آب )
• ممانعت كننده هاي جريان ( آسفالت، واكس، هيدرات)
• بهينه سازي توليد
• ميادين هوشمند
• اتوماسيون چاههاي نفت و گاز
• طراحي تجيهزات فرآيندي بالادستي
• روشهاي محاسباتي مهندسي بهره برداري، محاسبه جريان دقيق چاههاي نفت و گاز، محاسبات و بهينه سازي كاهنده هاي جرياني
 • راهكارهاي كاهش ضايعات مربوطه
• مهندسي بهره برداري و محبط زيست
• چاه ازمايي و نمودار گيري
• مشبك كاري
• تعمير و تكميل چاهها
• توسعه بهره برداري از ميادين نفت و گاز
• اقتصاد بهره برداري و كاهش هزينه هاي توليد
• مديريت انرژي در توليد از مخازن هيدروكربوري ايران
• مطالعات موردي

پ) مهندسي حفاري
• مهندسي حفاري عمومي
• روشهاي نوين حفاري چاههاي نفت و گاز
• كاربرد فناوريهاي نوين در مهندسي حفاري
• ابزار حفاري و توليد ابزارآلات حفاري بومي
• روشهاي تعمير و تكميل چاهها
• چالشهاي حفاري در مخازن هيدروكربوري ايران
• مهندسي گل حفاري
• مهندسي حفاري و محيط زيست
• مهندسي حفاري و بهينه سازي انرژي
• جلوگيري از صدمه زدن به مخازن هيدروكربوري در حين حفاري
• روشهاي محاسباتي مهندسي حفاري
• حفاري در مخازن پرفشار، عميق و نامعمول
• پارامترهاي مهندسي حفاري
• مهار فوران چاهها و روشهاي جلوگيري از خطرات مرتبط با چاههاي نفت و گاز
• مهندسي حفاري و HSE

نظرات