دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي

اهداف همايش:
مباحث نوين توسعه اقتصادي
تجارت و توسعه اقتصادي
امنيت و توسعه اقتصادي
اقتصاد كلان

محورهاي همايش شامل مباحث نوين توسعه اقتصادي در زمينه:
برنامه ريزي
مدلهاي رشد و توسعه
چالشهاي برنامه ريزي
راهبردهاي نوين توسعه منطقه اي
نقش R & D در توسعه
بهره وري عوامل توليد
رفاه اقتصادي و توزيع درآمد
تجارت و توسعه اقتصادي
تجارت داخلي
تجارت خارجي
بازارچه هاي مرزي
تجارت الكترونيكي
سرمايه گذاريهاي خارجي
همكاريهاي تجاري و اقتصادي منطقه اي
سياست هاي تجاري، قوانين و مقررات
امنيت و توسعه اقتصادي
امنيت مرزي
قاچاق
قوانين و مقررات
آسيب شناسي محيط تعاملي
مفاهيم و الگوهاي اقتصاد مرزي
اقتصاد كلان
بررسي سند چشم انداز توسعه
نقش و جايگاه مناطق در برنامه هاي توسعه
آمايش سرزمين و توسعه متوازن
صنايع كوچك و متوسط
برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب
زير ساختهاي اقتصادي
انتقال تكنولوژي
سياستهاي پولي و مالي
اكوتوريسم
بازارسرمايه

كميته علمي همايش:
دكتر شاهين فكور: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج (رئيس همايش)
دكتر هيرش سلطان‌پناه: دانشگاه آزاداسلامي واحد سنندج (دبير علمي همايش)
دكتر عادل فاطمي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج (دبير اجرايي همايش)           

اسامي كميته علمي همايش (به ترتيب حروف الفبا)
دكتر كريم آذربايجاني: دانشگاه اصفهان
دكتر محمد آهنچي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر جمشيد اماني: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
صفيار اميني: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر صادق بختياري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
دكتر كامبيز پيكارجو: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
دكتر محمد خضري: دفتر مطالعات استراتژيك مجلس شوراي اسلامي
دكتر عليرضا دقيقي اصل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
دكتر تيمور رحماني: دانشگاه تهران
دكتر محمود حاجي رحيمي: دانشگاه كردستان
دكتر محسن رناني: دانشگاه اصفهان
دكتر بهروز زارعي: دانشگاه تهران
دكتر كرامت اله زياري: دانشگاه يزد
دكتر معروف سي‌و‌سه‌مرده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
عبدالناصر شجاعي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر عادل صلواتي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر سيدفخرالدين فخرحسيني: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
دكتر علي فلاحي: دانشگاه رازي كرمانشاه
ابراهيم كاظمي نژاد: دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي
دكتر محمدشريف كريمي: دانشگاه كردستان
دكتر حامد قادرزاده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر علي صياد زاده: بنياد مستضعفان
كامران كسرايي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر ابراهيم عباسي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
دكتر مصطفي عمادزاده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
محمد قنبري: دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي
دكتر صالح قوي‌دل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
دكتر بايزيد مردوخي: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
فرزاد معيري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

 

نظرات