کنفرانس برند و آموزش

کنفرانس برند و آموزش

كنفرانس برند و آموزش

درباره كنفرانس 
دبيرخانه اجرايي كنفرانس برند و آموزش در راستاي تحقق اهداف خود به منظور توسعه و ترويج فرهنگ و دانش برند در حوزه آموزش كشور اقدام به برگزاري اولين دوره كنفرانس برند و آموزش با حضور اساتيد برجسته اين حوزه نموده است . اميد است كنفرانس برند با استمرار روند برگزاري و تعمق هر چه بيشتر به مباني علمي و كاربردي مديريت ارتباطات يكپارچه برند ، توفيق ايفاي نقش خود در راستاي افزايش كيفيت آموزش و ارائه خدمات آموزشي به دانش پژوهان ايران زمين را بدست آورد.
همچنين همزمان با برگزاري كنفرانس برند و آموزش ، برندهاي منتخب آموزش از ديدگاه دانشجويان و دانش پذيران گرامي نيز اعلام خواهند شد كه اين نتايج از طريق فرم هاي نظرسنجي كه از تاريخ شنبه 1/11/1390 در مراكز مختلف در بين دانشجويان و دانش پژوهان توزيع گرديده است، معرفي خواهند شد.
 
اهداف كنفرانس:
- بومي سازي مفاهيم مديريت و دانش برند در آموزش
- توسعه و ترويج دانش مديريت برند در حوزه آموزش
- كمك به ايجاد و ارتقاء ارزش برند در حوزه آموزش
- تبادل تجربه پيرامون دستاوردهاي مديريت برند در حوزه آموزش

محورهاي كنفرانس:
- شناخت رفتار دانش پژوهان به عنوان پيش نياز ايجاد قدرت برند
- تاثير برند سازي در رفتار مصرف كننده
- نفش بازاريابي و تبليغات در برندسازي
- نقش برند در توسعه بازار
- معماري برند در آموزش
- هويت، شخصيت و تصوير برند در آموزش
- مديريت ارزش ويژه برند از طريق ارتباطات يكپارچه برند
- نقش شبكه هاي توزيع در توسعه بازار هدف برند ها و ايجاد وفاداري
- چالش هاي برند هاي جديد در ايجاد شبكه هاي فروش در ارائه خدمات

ساختار كنفرانس
برگزاركننده:
شركت پويا طرح نوين با همكاري روزنامه راه مردم

رئيس شوراي سياست گذاري:
مهندس امير احمدي پناه

دبير اجرايي:
مهندس مصطفي خليلي

مدير پروژه:
مهندس مهرداد كياني

كميته علمي:
خانم دكتر جزني
آقاي دكتر افشين زماني
آقاي دكتر ميرمهرداد پيدائي
آقاي دكتر وحيد نثائي
خانم دكتر صائميان

نظرات