اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي

محور هاي كنفرانس:
پنل مهندسي نفت:

الف) مخزن:
1- مدلسازي مخازن
2- مديريت و صيانت از مخازن
3- روش ازدياد از برداشت
4- مدلسازي زمين شناسي
5- مخزن غير قابل برداشت
6- بهينه سازي و شناسايي مخازن
7- روش هاي ذخيره سازي
8- بررسي رفتار سيالات مخزن
9- مطالعات زمين شناسي

ب) حفاري
1- تعمير و تكميل چاه
2- حفاري انحرافي
3- سيالات تكميل و حفاري چاه
4- تجهيزات و دكل حفاري
5- مباحث زيست محيطي
6- فناوري اطلاعات
7- فناوري نوين تكميل و تعمير چاه
8- پايداري ديواره چاه
9- كاربردهاي حفاري  ليزر

پ) بهره برداري:
1-  انگيزه چاه و روش هاي آن
2- ايجاد شكاف هاي هيدروليكي
3- تزريق سيال
4- چالش هاي بخش بهره برداري و توليد

ج) پنل مهندسي شيمي
1- انرژي، احتراق و ايمني
2- پديده هاي انتقال
3- ترموديناميك
4- سينتيك و طراحي ركتور
5- فرآيندهاي جداسازي
6- محيط زيست
7- مدل سازي و شبيه سازي
8- مهندسي پليمر
9- نانوتكنولوژي
10- نفت، گاز و پتروشيمي
11- كنترل فرآيند  12- مبدل هاي حرارتي
13- كوره هاي صنعتي
14- ايمني و بازرسي
15-  جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
16- خوردگي
17- مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
18- نيروگاه هاي حرارتي

پنل نانو تكنولوژي:

فناوري نانو در مته هاي حفاري
نانو سنسورها در حفاري و نمودار گيري
كاربرد نانو ذرات و نانو كامپوزيتها در بهره برداري
كاربرد نانوفناوري در تعيين خواص سيالات و سنگهاي مخزن
كاربرد نانو فناوري در افزايش ضريب برداشت از مخازن
كاربرد مواد نانوحفره اي در صنايع گاز و پتروشيمي
كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز
كاربرد نانو مواد در روان كننده ها
كاربرد نانو مواد در ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي
كاربرد نانو فناوري در حفظ محيط زيست
كاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست
كاربرد نانو كامپوزيتها در ساخت پليمرهاي صنعت پتروشيمي
كاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي
نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي محيطي و انرژي آنها
هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي و كاربرد آنها در ازدياد برداشت
نانو ساختار هاي كربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي
زئوليت ها و كاربردهاي آنها در صنايع نفتي

اهداف همايش:
اهداف موثر در بررسي اين كنفرانس تبادل پژوهش هاي متخصصين، پژوهشگران، مديران، موسسات علمي و پژوهشي، سازمانهاي مختلف و ... براي تحقق اهداف پيش بيني شده و رسيدن به استانداردهاي جهاني در اين راستا،‌ به طور گسترده برنامه ريزي شده است.
1- فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر
2- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ، صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته.
3- همفكري و كوشش براي ارتقا سطح آموزش در رشته هاي مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي.
4- آشنايي دانشگاهيان و صنعتگران با محورها و مسائل مورد نظر صنعت پالايش نفت.
5- تعامل بيشتر بين نيروهاي متعهد و متخصص دانشگاهي و صنعتي.
6- حصول اطمينان بيشتر نسبت به توانمنديهاي دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
7- فراهم نمودن زمينه‎ي جذب طرح‎هاي پژوهشي و عملياتي مورد نياز شركت پالايش نفت توسط دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
8- بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد

كميته هاي علمي همايش
پرفسور ايستوان وتو: عضو هيئت علمي دانشگاه آخن آلمان
دكتر محمد وحش: رئيس مركز تحقيقات ملي كشور مصر
دكتر چنگلوايي: دكتري دررشته مهندسي شيمي دركشور انگلستان و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر منتظري: پژوهش و توسعه نفت مركزي تهران و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
دكتر نبي پور چاكلي: تحقيقات و توسعه فيزيك مواد و شيمي  پيشرفته كرج
دكتر گل حسيني: تحقيقات و توسعه دانشگاه اميد كبير و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر زياري فر: رئيس تحقيقات و توسعه پتروشيمي امير كبير
دكتر محمود سمد پور: نانو مواد انجمن  فناوري نانو
دكتر اشكان ذوالرياستين: نانو مواد دانشگاه خواجه نصير الدين توسي
دكتر جواد مراد قلي: نانو مواد دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر فرزاد حسيني نسب: نانو الكتريك دانشگاه تربيت مدرس
مهندس ساريجلو : عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
خانم زيبا افشار: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

 

نظرات