اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

اولين همايش منطقه اي رويكردهاي نوين حسابداري و حسابرسي

محورهاي همايش:
نقش گزارشگري مالي در شفافيت اطلاعاتي بازار مالي
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي
تئوري هاي روانشناسي در حسابداري مالي و مديريت
فرهنگ و حسابداري
حسابداري منابع انساني
حسابداري و مهندسي مالي
نظام راهبري شركتي و تامين مالي سازمان
كاربرد هزينه يابي جريان ارزش در حسابداري مديريت
ابزارهاي نوين مالي
ساير مباحث نوين حسابداري و حسابرسي

نظرات