اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

اولين همايش بين المللي اقتصاد سنجي، روشها و كاربردها

اهداف همايش
1.آشنايي با آخرين تحولات در زمينه هاي نظري و كاربردي اقتصادسنجي و تبادل انديشه پژوهشگران در اين زمينه
2.جهت بخشيدن به پژوهش ها و تعميق يافته هاي علمي _ پژوهشي دانشگاهيان و كاربردي نمودن آنها
3.ايجاد بستري مناسب براي تشكيل گردهمايي هاي علمي در مورد موضوعات اقتصادسنجي در سطوح بين المللي

محورهاي همايش
1.قابليت ها و محدوديت هاي روش هاي اقتصادسنجي
2.اقتصادسنجي فضائي
3.كاربرد مجموعه هاي فازي در اقتصادسنجي
4.اقتصادسنجي بيزين و كاربردهاي روش هاي بيزين در اقتصادسنجي
5.اقتصادسنجي مالي
6.مدل هاي خرد و كلان
7.پيش بيني به كمك روش هاي اقتصادسنجي
8.شبيه سازي
9.سري هاي زماني
10.داده هاي پانل
11.اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجي
12.مدل هاي تعادل عمومي
13.نظريه اطلاعات
14.مدل هاي چندسطحي

كميته علمي
1.ذوالقرنين يوسف، دانشيار اقتصاد، دانشگاه upm مالزي
2.لا- سيو - هوك، دانشيار اقتصاد، دانشگاه upm مالزي
3.آنتونيو ماترو، استاد آمار، دانشگاه كيتي پسكارا
4.انريكو چياوانلو،استادآمار،دانشگاه لچه ايتاليا
5.حميد ابريشمي، استاد اقتصاد، دانشگاه تهران
6.قدرت اله امام وردي، استاديار اقتصاد،دانشگاه آزاد واحد مركز
7.كريم امامي، استاديار اقتصاد،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
8.بيژن بيدآباد، استاديار اقتصاد، پژوهشكده پولي و بانكي
9.آرمان بيت الهي،استاديارآمار،دانشگاه ازاد واحد رودهن
10.احمد جعفري صميمي، استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران
11.تيمور رحماني، دانشيار اقتصاد، دانشگاه تهران
12.هيرش سلطان پناه، استاديار مهندسي صنايع،دانشگاه آزاد واحدسنندج
13.رضا غزال، استاديار اقتصاد، دانشگاه كردستان
14.عادل فاطمي،استاديار آمار،دانشگاه آزادواحد سنندج
15.كيانوش فتحي واجارگاه،استاديارآمار،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
16.محمدشريف كريمي، استاديار اقتصاد، دانشگاه آزاد واحدسنندج، دبير علمي
17.تيمور محمدي، استاديار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي
18.حميد مصطفائي،استاديارآمار،دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران شمال
19.محسن مهرآرا، استاديار اقتصاد، دانشگاه تهران
20.كامبيز هژبر كياني، استاد اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتي

نظرات