همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

همايش منطقه اي اخلاق اجتماعي از منظر قرآن و عترت

اهداف همايش:
احياي ارزشهاي ديني قرآني
تبيين و ترويج شيوه هاي عملي نمودن اخلاق اجتماعي مبتني بر قرآن و سيره اهل بيت (ع)
آشنا نمودن دانشجويان با مباني و اصول اخلاق اجتماعي
آسيب شناسي ديني اخلاق اجتماعي

محورهاي مقالات:
مفهوم شناسي و مباني اخلاق اجتماعي از ديدگاه قرآن و عترت
مفهوم اخلاق اجتماعي از منظر قرآن و عترت
مفهوم اخلاق اجتماعي از ديدگاه انديشمندان
مباني و گستره اخلاق اجتماعي از منظر قرآن و عترت

نمادهاي اخلاقي اجتماعي از ديدگاه قرآن و عترت
اخلاق معاشرت
اخلاق اداري
اخلاق اقتصادي
اخلاق سياسي
اخلاق تعليم و تربيت

آسيب شناسي اخلاق اجتماعي از ديدگاه قرآن و عترت
آسيب شناسي اخلاق معاشرت
آسيب شناسي اخلاق اداري
آسيب شناسي اخلاق اقتصادي
آسيب شناسي اخلاق سياسي
آسيب شناسي اخلاق تعليم و تربيت
 
راهكارههاي عملي نمودن اخلاق اجتماعي
راهكارهاي محرك و پيشبرد اخلاق اجتماعي
راهكارهاي باز دارنده از آسيب هاي اخلاق اجتماعي

اعضاء كميته علمي
غلامرضا آرام (دكتراي علوم قرآن و حديث)
حسنعلي احمدي (دكتراي روابط بين الملل)
محمود قيوم زاده (دكتراي فلسفه و كلام اسلامي)
سيد مهدي موسوي زاده (دكتراي علوم حوزوي)
محمد مهدي خواجه پور (دكتراي تفسير)
كمال خواجه پور (دكتراي علوم حوزوي)
سيد احمد طباطبايي (دكتراي فقه و مباني حقوق)
احمد عبدالحسيني (دكتراي فلسفه)
محمود صادق زاده (دكتراي زبان و ادبيات فارسي)

اعضاء كميته اجرايي
دكتر محمد رضا جواهري (رئيس همايش)
حجه الاسلام سيد مهدي عترتي (دبير همايش)
دكتر محمد حسين مبين (مسئول كميته اجرايي)
دكتر هادي عزيزي (مسئول كميته مالي)
مهندس مجيد تجمليان (مسئول كميته IT)
حسنعلي پور مساحيان (مسئول كميته اطلاع رساني)
مهدي مالك افسر (مسئول كميته انتشارات و دبيرخانه)

نظرات