اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

اولين همايش ملي بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار)

هداف همايش
1- معرفي اهميت و شناسايي پتانسيل هاي بيابان.
2- افزايش آگاهي نسبت به اهميت عرصه هاي بياباني در زندگي كوير نشينان.
3- ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر ميان انديشمندان، محققين، مسئولين اجرايي و خبرگان عرصه بيابان.
4- ارائه روشها و فناوري هاي جديد در حوزه بيابان.
5- جلب توجه مديران، سياست گذاران و برنامه ريزان به منظور در نظر گرفتن محدوديت ها و مزاياي اكوسيستم هاي بياباني.
6- ارزيابي نقش جوامع محلي و نيروهاي نظامي و انتظامي در توسعه پايدار و برقراري امنيت در بيابان.
7- تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيابان.
8- ايجاد هم سويي و هماهنگي بين متخصصان، محققان و بخش اجرايي در رابطه با برنامه ريزي هاي مربوط به حوزه بيابان.

محورهاي همايش
1- پتانسيل هاي اكوسيستم بيابان
 - انرژي هاي نو و پاك
 - صنعت و معدن
 - گياهان دارويي و صنعتي
 - توريسم و اكوتوريسم
 - صنايع دستي

2- منابع طبيعي و محيط زيست
- جنگل ها و مراتع
- تنوع زيستي
- پلايا و تالاب هاي بياباني
- فرسايش و حفاظت خاك
- آلودگي و مسائل محيط زيستي
- زمين شناسي بيابان
- اكوسيستم هاي شهري
 - ترسيب كربن
 - آمايش سرزمين

 3- اقليم و منابع آب
- تغيير اقليم
- مديريت منابع آب
- هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني
- كاربرد آب هاي شور و نامتعارف

4- كشاورزي
- كشاورزي پايدار
- روشهاي نوين آبياري در مناطق خشك
- دامداري و دامپروري در مناطق بياباني

5- بلاياي طبيعي
- بيابان زايي
- طوفان هاي ماسه اي و ريزگردها
- خشكسالي
- سيل

6- دانش و فن آوري همزيستي با بيابان
 - شناخت و معرفي بيابان
- مفهوم پايداري و توسعه پايدار
- دانش بومي
- معماري و شهرسازي

7- مسائل فرهنگي و اجتماعي مناطق بياباني
- قوانين و سياستگذاري
- مفاهيم و نظريه هاي امنيت
- نقش جوامع محلي و نيروهاي نظامي و انتظامي در توسعه پايدار
- ترويج، آموزش و فرهنگ سازي

نظرات