نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نخستين همايش ملي فلسفه حقوق با تاكيد بر فلسفه حقوق اسلامي

محورهاي همايش
 - اهداف حقوق اسلامي
 - چيستي فلسفه ي حقوق
 - نقش عدالت در تفسير قوانين
 - ثابت و متغير در حقوق اسلامي
 - فلسفه ي مجازات در حقوق اسلامي
 - عدالت اجتماعي از طريق داده ها
 - حقوق اسلامي و عقل و ساير منابع
 - سير تحول و تطور تاريخي فلسفه ي حقوق
 - قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي
 - روش هاي فقه پژوهي فقيهان صاحب مكتب فقهي

 

نظرات