نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو

معرفي كنگره
امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهره‌برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه از آب يك مساله جهاني است و به همين جهت در قرن ۲۱ از آب به عنوان يك چالش فراگير بشري ياد مي‌شود. تاكيد جامعه جهاني بر اين است كه دولت‌ها و ملت‌ها به مقوله آب به عنوان كليد توسعه نگاه كنند و منابع آب موجود در حوزه آبريز را به عنوان عنصر اصلي آمايش سرزمين و توسعه پايدار حوزه

 به شمار ‌آورند. در پي برگزاري موفقيت آميز اولين كنفرانس پژوهش‌هاي كاربردي منابع آب ايران، آب منطقه‌اي زنجان به عنوان يكي از شركت‌هاي آب منطقه‌اي فعال در امور پژوهش در سطح كشور، با همكاري دفتر پژوهش‌هاي كاربردي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب و با حمايت ساير شركت‌هاي آب منطقه‌اي و تعدادي از دانشگاه‌هاي كشور، كنفرانسي با موضوع پژوهش‌هاي كاربردي برگزار خواهد كرد. به همين سبب ازكليه اساتيد، دانشجويان و متخصصان و صاحبنظران رشته هاي فني و مهندسي و علوم مرتبط با مهندسي آب، دعوت مي‌شود تا با ارسال مقالات علمي و شركت در اين كنفرانس امكان تحقق اهداف آن را فراهم آورند.
معرفي پيمانكاري فرعي صنعتي
 پيمانكاري فرعي صنعتي، يكي از راه‌هاي مدرن و مؤثر سازماني، براي توليد محصولات صنعتي از راه همكاري واحدهاي توليدي مكمل است. در اين حالت پيمانكاري اصلي (OEM= Original Equipment Manufacturer) اقدام به واگذاري توليد قطعه‌ها و اجزاي قابل مونتاژ فرعي و يا بخشي از خدمات مورد نياز محصول نهايي به يك يا چند بنگاه توليدي مي‌كند. پيمانكاري فرعي (Subcontractor) براساس مشخصات فني تعيين شده توسط پيمانكار اصلي كار را انجام مي‌دهد‌. بديهي است در نظام توليد، به ويژه در حوزه‌هاي صنعت، تقسيم كاري كه به اين روش انجام مي¬پذيرد، موجب ارتقاء روزافزون تخصص پيمانكار فرعي در يك يا چند فرآيند فني مي‌شود.

محورهاي كنفرانس
صنعت حمل و نقل و دانشگاه:
بررسي ارتباط خوشه قطعات خودرو و دانشگاه و اثرات متقابل آنها
نقش دانشگاه در توسعه صنعت توليد لوازم يدكي ، قطعات و مجموعه سازي
نقش دانشگاه در توسعه صنعت هوا و فضا و صنايع هايتك
نقش دانشگاه در توسعه صنايع ريلي و حمل و نقل عمومي
ارتباط خوشه قطعات خودرو با دانشگاه (چالشها و فرصتها و زير ساختها)
صنعت حمل و نقل ، دانشگاه و سرمايه گذاري
صنعت حمل و نقل ، دانشگاه و بهبود فضاي كسب و كار و كارآفريني
نقش دانشگاه در توسعه فن آوري توليد دانش فني در خوشه قطعات خودرو
نقش دانشگاه در توسعه بازار محصولات خوشه قطعات خودرو

صنعت حمل و نقل و دولت :
نقش و اهميت مكانيابي صنايع مرتبط با حمل و نقل در نقاط مزيتدار
جايگاه دولت در رفع موانع توليد و كنترل اثرات عوامل بيروني روي بنگاه هاي توليدي
دولت و بهبود فضاي كسب و كار توسعه كارآفريني
خوشه قطعات خودرو: توليد ناخالص ملي ، واردات و صادرات
نقش سياست هاي استراتژيك حمايتي و هدايتي دولت در صنعت حمل و نقل و صنايع وابسته (حمايت از مصرف كننده ، توليدكننده )

توسعه خوشه قطعات خودروي استان :
سرمايه اجتماعي (بازاريابي مشترك، طراحي مشترك ، خريد مشترك ، توليد مشترك )
تشكلهاي عمومي ، اختصاصي و شبكه ها
نيروي انساني
كيفيت و استاندارد
سطح فن آوري و دانش فني
زنجيره ارزش و ارزش افزوده
نهادهاي پشتيبان (دولتي ، آموزشي و مالي و ...)
بهره برداري از ظرفيت هاي موجود توسط ديگر صنايع مزيتدار (نفت و گاز ، لوازم خانگي و ... )
بازار هاي داخلي و خارجي (بازاريابي و فروش)
سرمايه گذاري داخلي و خارجي
بهره وري عوامل توليد

قطعات خودرو و استاندارد:
استاندارد سازي قطعات خودرو و قابليت اطمينان آنها
نقش استاندارد سازي قطعات خودرو درامنيت جامعه
بررسي ميزان اثر گذاري استاندارد سازي قطعات خودرو در محيط زيست
نقش استاندارد در صنعت خودرو با رويكرد مشتري مداري
استاندارد و توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو
نقش استاندارد سازي قطعات خودرو در بازارهاي داخلي و خارجي

اهداف برگزاري
افزايش سطح همكاري و مشاركت ذينفعان خوشه قطعات خودروي سمنان در اجراي برنامه هاي توسعه اي در راستاي چشم انداز خوشه
تقويت همكاري بين دانشگاهي و بين سازماني در راستاي ارتباط صنعت با دانشگاه
گسترش دانش و آشنايي با دستاوردهاي پژوهشي و تبادل اطلاعات علمي بين محققين و پژوهشگران و صنعتگران
ارتقاء سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ و تقويت مثلث همكاري «خوشه ها»، «دولت» و «دانشگاه»
حساس نمودن مسئولين ذيربط و ذينفعان خوشه به افزايش قابليت رقابت واحدهاي صنعتي و توانمديهاي بالقوه هم افزا
فرهنگ سازي مبتني بر دانايي محوري در راستاي تجاري سازي و بومي سازي
آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي رفع موانع توسعه خوشه

مخاطبان كنگره
دانشگاهيان(اساتيد- دانشجويان)
صنعتگران
مديران بخش هاي دولتي و خصوصي
پيمانكاران فرعي و اصلي

نظرات