اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

محورهاي همايش:
تعمير، تقويت، و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني
طراحي و اجراي سازه هاي بتني
فناوريهاي نوين در صنعت بتن
افزودني ها و مواد كمكي در صنعت بتن
دوام بتن و توسعه پايدار
توليد و كاربرد سنگدانه ها در بتن
انواع سيمان و نقش آن ها در توسعه پايدار
مديريت كنترل كيفي در صنعت سيمان و بتن
ماشين آلات صنعت بتن

بروشور اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

نظرات