اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

اولين همايش ملي دانشجويي بيوتكنولوژي

محورهاي همايش:
1) بيوتكنولوژي پزشكي
2) بيوتكنولوژي جانوري، دام و آبزيان
3) بيوتكنولوژي گياهي
4) بيوتكنولوژي و علوم پايه
5) بيوتكنولوژي دارويي و صنايع غذايي
6) بيوانفورماتيك، زيست سامانه ها و زيست مصنوع ها
7) بيوتكنولوژي محيط زيست و آلودگي هاي نفتي
8) بيونانوتكنولوژي
9) بيوتكنولوژي صنعت و معدن
10) بيوتكنولوژي و عرصه هاي نوين سرمايه گذاري

اهداف همايش:
1) ايجاد فضاي تعامل و هم انديشي علمي بين دانشمندان، دانشجويانو محققان كشور در رشته هاي مختلف بيوتكنولوژي.
2) ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در عرصه هاي مرتبط.
3) انعكاس نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه هاي مختلف بيوتكنولوژي (كشاورزي، صنعت، پزشكي، دارويي و محيط زيست) جهت استفاده بخش هاي اجرايي و بهره برداران.
4) جلب توجه انديشمندان ومسئولان كشور به اهميت بيوتكنولوژي و ضرورت استفاده از فناوري هاي زيستي در كشور.
5) ارتقاي سطح توانمندي دانشجويان دانشگاه گلستان  در برگزاري همايش ملي

 

كارگاههاي جانبي همايش:
روش هاي كشت بافت- خانم دكتر مهناز اقدسي
روش هاي الكتروفورز- دكتر حميدرضا صادقي پور
روش هاي استخراج DNA, RNA, PCR, RTPCR- دكتر مسعود گلعلي پور

نظرات