همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

همايش ملي امام حسن عسكري (ع)محور هاي پيشنهادي همايش امام حسن عسكري عليه السلام
الف) سيره علمي امام حسن عسكري عليه السلام
1. امام حسن عسكري عليه السلام و تداوم سيره علمي و عملي امام هادي عليه السلام
2. نقش و مسووليت امام حسن عسكري عليه السلام در تداوم بخشيدن به نهضت علمي شيعيان
3. ساختار شناسي تعاليم و آموزه هاي بليغ امام حسن عسكري عليه السلام
4. نقش سازنده امام حسن عسكري عليه السلام در تقويت كلام شيعي
5. نحوه برخورد امام حسن عسكري عليه السلام با فتنه هاي دوران خود و فتنه هاي دوران حضرت ولي
عصر عجل الله فرجه
6. الگوشناسي معرفت ديني در زندگي كوتاه امام حسن عسكري عليه السلام و مشخصه شناسي مباحثات
كلامي به ياد مانده از آن امام همام
7. جايگاه امام حسن عسكري عليه السلام در ميراث و ادبيات فقهي شيعه واهل تسنن
8. امام حسن عسكري عليه السلام و برخورد با شبهات و خرافه هاي انحرافي
ب) سيره اخلاقي امام حسن عسكري عليه السلام
1. امام حسن عسكري عليه السلام در آئينه رهنمودهاي اخلاقي
2. بررسي شيوه مناجات و ادعيه امام حسن عسكري عليه السلام
3. جوانان و بهره جويي معنوي از ديدگاه هاي راهبردي امام حسن عسكري عليه السلام
4. شناخت و تبيين كمالات انساني امام حسن عسكري عليه السلام
ج) سيره سياسي امام حسن عسكري عليه السلام
1. بررسي تطبيقي عملكرد سياسي و اجتماعي امام حسن عسكري عليه السلام با رفتار ساير معصومين
عليهم السلام
2. مروري اجمالي بر ساختار قدرت در عصر امامت امام حسن عسكري عليه السلام
3. فراز و فرودهاي تاريخ اسلام از شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السلام تا مظلوميت امام حسن
عسكري عليه السلام
4. امام حسن عسكري عليه السلام و مبارزات سياسي
5. مدل سياسي حكومتي امام حسن عسكري عليه السلام
6. مواضع امام حسن عسكري عليه السلام در برابر طاغوت ها
د) سيره مهدوي امام حسن عسكري عليه السلام
1. انعكاس انتظار موعود در كلام امام حسن عسكري عليه السلام
2. امام حسن عسكري عليه السلام و زمينه سازي براي غيبت و ظهور حضرت ولي عصر عجل الله فرجه
3. شيوه تربيتي امام حسن عسكري عليه السلام جهت رشد و كمال حضرت ولي عصر عجل الله فرجه براي
امامت
ه) موضوعات متفرقه
1. بازنمود مولفه ها و ويژگي هاي مهم شخصيت فكري، رفتاري و سياسي امام حسن عسكري عليه السلام
2. امام حسن عسكري عليه السلام ميراث دار عترت نبوي عليهم السلام
3. سيماي نوراني امام حسن عسكري عليه السلام در ميراث و ادبيات فارسي و بازتاب نام و ياد او در
سروده هاي شاعران معاصر
4. امام حسن عسكري عليه السلام در عرصه منابع مكتوب حديث
5. بازنمود تحليلي مطالعات و پژوهش هاي هم پيوند با شناخت امام حسن عسكري عليه السلام
6. امام حسن عسكري عليه السلام از تولد تا شهادت
7. زندگاني، خصائل و ويژگي هاي امام حسن عسكري عليه السلام در نگاه عالمان اهل تسنن
8. ميراث معنوي و ماندگار امام حسن عسكري عليه السلام

نظرات