چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

چهاردهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

كنگره ملي مهندسي شيمي ايران به عنوان بزرگترين نماد فعاليت هاي علمي پژوهشي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و صنعتي در توسعه علوم و صنايع فرآيندي هر ساله با ارائه صدها مقاله علمي، كارگاه هاي آموزشي تخصصي و برگزاري نمايشگاهي از پيشرفت هاي علم و فناوري كشور در زمينه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع شيميايي، پليمري، معدني و غذايي و پزشكي و ديگر زمينه هاي مربوط برگزار مي شود. خداوند منان را سپاسگزاريم كه پس از برگزاري موفق سيزده كنگره از سال 1373، اين بار ميزبان چهاردهمين كنگره مهندسي شيمي ايران با شعار "مهندسي شيمي براي زندگي بهتر" در دانشگاه صنعتي شريف هستيم.

محورهاي علمي كنگره:

1 : پديده هاي انتقال Transport Phenomena
2 : ترموديناميك و تعادل فازي hermodynamics
3 : فرايندهاي جداسازي Separation Processes
4 : مدلسازي و شبيه سازي Modeling and Simulation
5 : ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) Computational Fluid Dynamics
6 : سينتيك , كاتاليست و طرح راكتورKinetics, Catalysis and Reactor Design
7 : مهندسي فرآيند Process Engineering
8 : زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
Biotechnology and Bioprocess Engineering
9 : مهندسي پزشكي Biomedical Engineering
10 : فناوري نانو Nanotechnology
11 : علوم و مهندسي پليمر Polymer Engineering and Technology
12 : نفت ومهندسي مخازن Petroleum and Reservoir Engineering
13 : مهندسي محيط زيست Environmental Engineering
14 : مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست(HSE) و ارزيابي ريسك Health, Safety and Environment (HSE) Management, Risk Assessment
15 : صنايع غذايي، بهداشتي و دارويي Food Science and Engineering
16 : آموزش در مهندسي شيمي Chemical Engineering Education
17 : مواد و فرايندهاي جديد New Materials
18 : كنترل فرآيند Process Control

 

نظرات