اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

 

محورهاي همايشاثرات تنش هاي محيطي بر گياهان زراعي (اكولوژي و فيزيولوژي)
چالش ها و پيامد هاي تغييرات جهاني اقليم بر توليدات كشاورزي
ارزيابي تيپ هاي ايده آل گياهان زراعي و باغي سازگار با شرايط دشوار محيطي
مدل سازي و پيش بيني توليدات كشاورزي
برنامه ريزي و مديريت بهينه سازي كمي و كيفي منابع آب - خاك
معرفي و توسعه كشت گياهان زراعي جديد و فراموش شده
اصلاح نباتات گياهان زراعي و باغي، بيوتكنولوژي كشاورزي و مهندسي ژنتيك گياهي
بهبود كارايي توليدات گياهان زراعي و باغي در رابطه با تغييرات آب و هوايي
روش‌هاي سازگار كردن گياهان زراعي و باغي به تنش‌هاي شوري، خشكي، گرما و سرما
تعديل اثرات نامطلوب تنش هاي محيطي بر توليدات كشاورزي
روش هاي آبياري نوين در جهت كاهش اثرات بحران كم آبي و خشكسالي
ترويج و توسعه كشاورزي
مديريت منابع طبيعي در شرايط محيطي دشوار
ايده هاي نوين براي كارآفريني در بخش كشاورزي
كشت هاي گلخانه اي
كنترل بيولوژيكي آفات و بيماريهاي گياهي
ارايه ابداعات و اختراعات جديد جهت تعديل اثرات تنش هاي محيطي
ارايه طرح هاي كسب و كار و اشتغال در بخش كشاورزي

 

نظرات