پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

پنجمين همايش ملي نامهاي جغرافيايي

اهداف پنجمين همايش ملي نام‌هاي جغرافيايي:
· نشر فرهنگ استفاده از مكان‌نام‌هاي صحيح و دقيق در رسانه‌ها، نقشه‌ها، مكاتبات، اسناد، منابع آموزشي و . . .
·ترويج استفاده و انتشار همسان (سازگار) نام‌هاي جغرافيايي
·اطلاع‌رساني درخصوص نقش و كاركرد نام‌هاي جغرافيايي ( تبيين نقش نام جغرافيايي در بازشناسي هويت تاريخي، فرهنگي و جغرافيايي مكان)
·ترويج پاس‌داشت مكان‌نام‌ها به‌عنوان ميراث غيرملموس فرهنگي
·هم‌انديشي در زمينه شيوه‌هاي علمي استاندارد‌سازي نگارش و تلفظ نام‌هاي جغرافيايي
·تبيين نقش و جايگاه نام‌هاي جغرافيايي در زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني
· طلاع‌رساني درخصوص فوائد همگاني نام‌هاي جغرافيايي (از جمله در گردشگري، تجارت، ناوبري و حمل‌و‌نقل، پست، معاملات ملكي، امداد و نجات، حفاظت زيست‌محيطي، امنيت و دفاع، و . . .)
·پاس‌داشت نام خليج‌فارس به‌عنوان يگانه نام تاريخي، اصيل و پذيرفته شده ملي و بين‌المللي ·و . . .

فهرست حاميان علمي پنجمين همايش ملي نام‌هاي جغرافيايي
وزارت امور خارجه
شهرداري تهران
وزارت كشور
دانشگاه تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
دانشگاه شهيد بهشتي
وزارت جهاد كشاورزي
دانشگاه تربيت مدرس
مركز آمار ايران
انجمن جغرافيايي ايران
شركت پست جمهوري اسلامي ايران
انجمن ژئوپليتيك ايران

ستاد برگزاري پنجمين همايش ملي نام‌هاي جغرافيايي
مهندس محمود ايلخان: رئيس همايش
مهندس غلامرضا كريم‌زاد: دبير همايش
مهندس  هادي واعظي
مهندس احمد شريعتمدار
آقاي غلامرضا افشين‌كام
آقاي محسن حاج‌محمدي
مهندس حميد‌رضا رشيدي‌مجد
آقاي مهرداد اربابيان
آقاي اسماعيل لياقتي
آقاي ابوالفضل بلنديان
آقاي دادفر معنوي

نظرات