دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

دومين كنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ايرانمحورها و موضوعات ارايه مقالات
• بازار كسب و كار خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS Business)
• محتوا براي تلفن همراه (Mobile Content)
• نرم افزارهاي تلفن همراه (Mobile Apps)
• اپراتورها و زيرساخت (Operators and Platforms)
• خدمات مالي و بانكي همراه (Mobile Banking and Payment)
• سلامت همراه (Mobile Health)
• وب و تلفن همراه (Mobile Web)
• خدمات عمومي (دولتي) بر روي تلفن همراه (Public and Government)

نظرات