نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید

نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید

نخستين همايش علمي تخصصي باد و خورشيد

اهداف همايش ملي انرژي باد و خورشيد
معرفي اهميت موضوع انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژي باد و خورشيد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و ...
ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر ميان انديشمندان، محققين، خبرگان علمي و صنعتي در حوزه انرژي باد و خورشيد
ارائه روش ها و فن آوري هاي جديد در حوزه انرژي باد و خورشيد
جلب توجه مديران، سياستگذاران و برنامه ريزان براي در نظر گرفتن سهم مناسبي براي انرژي باد و خورشيد در كشور
گسترش مشاركت و تبادل دانش و اطلاعات بين استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و صنعت
شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه انرژي باد و خورشيد
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژي باد و خورشيد
ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي انرژي هاي نو و به طور اخص انرژي باد و خورشيد
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان
ايجاد همسويي و هماهنگي بين متخصصان و محققان
توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست

محورهاي همايش انرژي باد و خورشيد
چالش هاي توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
شيوه هاي مختلف استحصال انرژي باد و خورشيد از گذشته تاكنون
چشم انداز فني و اقتصادي انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
جايگاه انرژي باد و خورشيد در منطقه
بومي سازي فن آوري استحصال انرژي باد و خورشيد
محيط زيست و انرژي باد و خورشيد
پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژي باد و خورشيد
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژي باد و خورشيد
تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژي باد و خورشيد در ايران
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژي باد و خورشيد
سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژي باد و خورشيد
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
سهم انرژي باد و خورشيد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
انرژي باد و خورشيد و پدافند غير عامل
تاثير توليدات انرژي باد و خورشيد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
اقتصاد و انرژي باد و خورشيد، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي باد و خورشيد
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژي باد و خورشيد
سياست گذاري انرژي هاي باد و خورشيد و توسعه پايدار
كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي باد و خورشيد

نظرات