همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعاتمحورهاي همايش:
نقش XBRL  در حسابداري و استاندارد گذاري
جايگاه XBAL   و XBRL   در ايران
تاثير فناوري اطلاعات بر حرفه حسابداري
تاثير بحرانهاي مالي كنوني بر حرفه حسابداري و حسابداران
تاثير بحرانهاي مالي كنوني بر فعاليت بورس اوراق بهادار
امنيت اطلاعات و تاثير زبانهاي امن بر فعاليت حسابداران و حسابرسان
جايگاه اطلاعات حسابداري در ايران
جايگاه اطلاعات مالي و حسابداري بر بودجه و بودجه ريزي
و ساير موضوعات مرتبط

نظرات