همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات

درباره همايش:
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها، دولت و ... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در مي‌آورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است كه مبناي تصميم گيري اشخاص ذينفع (مديران، سرمايه گذاران، دولت و ... ) قرار مي‌گيرد.اين علم به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سوئي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني بدنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.

محورهاي همايش:
آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه ي مسائل مالي و حسابداري
آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن
حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات
حسابداري ، بانكداري و ماليه اسلامي
اخلاق حرفه اي و تحقق حسابداري آرماني
نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
استانداردهاي حسابداري
قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده
كارآيي بازار سهام در ايران
و ساير موضو عات مرتبط     

مسئولان همايش:
دكتر عليرضا شكوه فر (رئيس همايش)
دكتر بهزاد لاري (نايب رئيس همايش)
دكتر پرويز عسگري (رئيس كميته اجرايي همايش)
دكتر تيمور بابائي نژاد (دبير كميته اجرايي همايش)
صفدر آبنار (دبير علمي همايش)
مهندس اميد ناصري (مسئول كميته روابط عمومي همايش)
آناهيتا بردبار (عضو كميته اجرايي و برگزاري همايش)
مهدي جاسم زاده (مسئول هماهنگي همايش)

نظرات