نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران

محورهاي همايش:
• توانمندسازي اقتصادي - اجتماعي شهر
• قابليتها و توان هاي طبيعي شهر
• معماري و شهرسازي ايراني
• فرهنگ و مشاركت شهروندي
• ايمني و امنيت شهري
• حكمروايي شهري
• مديريت شهري

نحوه نگارش مقاله :
ـ هر مقاله ( شامل عنوان ـ چكيده فارسي ، چكيده انگليسي ،‌بحث ،‌نتيجه گيري ،‌مراجع ، جداول ،‌اشكال و ضمايم ) حداكثر در 12 صفحه در محيط تنظيم گردد .
ـ عنوان مقاله (‌نازنين 16 پر رنگ ) ، نام نويسنده ( نازنين 14 پر رنگ ) ، پست الكترونيك ، محل كار ( نازنين 12 پر رنگ ) ، چكيده ( نازنين 11 ) ، واژه هاي كليدي (‌نازنين 12 پر رنگ ) ،‌متن مقاله (‌نازنين 12 ) و عناوين بخش ها (‌نازنين 14 پر رنگ ) منظور شود .
ـ فاصله سطرها در تمامي موارد single و حاشيه هاي چپ ، راست و پايين 3 سانتي متر و حاشيه بالا در صفحه اول 8 سانتي متر و در صفحات بعدي 5/2 سانتي متر در نظر گرفته شود .
ـ تمامي جداول و اشكال از شماره يك شماره گذاري شده و در انتهاي متن آورده شوند . عنوان جدول در بالا و عناوين شكل در پايين نوشته شود ( نازنين 12 پر رنگ )
ـ مراجع فارسي ( نازنين 11 ) و انگليسي (‌10 ) انتخاب شود .
ـ‌اصل مقاله ،‌همراه سه كپي ( بدون نام و آدرس ) و CD‌مربوطه به نشاني دبيرخانه همايش و يا از طريق پست الكترونيك به آدرس iaunour.armanshahr@yahoo.com ارسال گردد.

نظرات