همایش ملی جریان و آلودگی آب

همایش ملی جریان و آلودگی آب

همايش ملي جريان و آلودگي آب

آب آشاميدني سالم و پاك يكي از مهم‌ترين نياز‌هاي اساسي انسان‌ها است. آب مايه حيات است، اما آلوده شدن آب مي‌تواند منشا ويراني و تباهي باشد.
آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد. - بند 2 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران
هر وقت سخن از آب آلوده به ميان آيد، به دنبال آن كلمه بيماري نيز به ذهن راه مي يابد. آلودگي آب چه به صورت آلودگي بيولوژيك (وجود ميكروب هاي بيماري زا)، چه به صورت آلودگي شيميايي (به همراه داشتن عناصر و تركيبات زيان آور شيميايي) و چه به صورت هاي ديگر سبب ايجاد بيماري ها و اختلالات متعددي در انسان مي گرد
هدف اصلي اين همايش، پر رنگ كردن مسائل جريان و آلودگي آب و بررسي شيوه هاي حفظ آب پاك در مناطق مختلف كشور مي باشد
اميد مي رود محققان برجسته كشور نيز با مشاركت در اين همايش بستر لازم براي كسب اطلاعات و تشويق محققان جوان ايراني را فراهم آورند. اين همايش بر آن است تا فضايي فراهم آورد كه در آن تجارب و مشاهدات پژوهشگران و دست اندركاران صنعت در مواجهه با آلاينده هاي زيست محيطي و پالايش آن در اختيار علاقه مندان قرار گيرد
در اين راستا دبيرخانه همايش از كليه مراكز علمي، صنعتي و پژوهشي، صنايع مادر و نهادهاي اجرايي كه در برگزاري اين سلسه همايشها پيشنهاد و ديدگاه خاص، حمايت يا پشتيباني معنوي و مادي را در نظر داشته باشند استقبال ميكند و براي همكاريهاي دو يا چند جانبه و برگزاري دوره هاي مشترك و نشست ها خاص مورد نياز صنعت و اجرا، اعلام آمادگي مينمايد

محورهاي همايش

جريان و آلودگي رودخانه‌ها
سنجش پارامترهاي هيدروليكي و آلودگي (A1
مدلسازي آزمايشگاهي و عددي جريان (A2
مدلسازي آلودگي ناشي از منابع نقطه‌اي و گسترده (A3
ارزيابي و مديريت زيست محيطي رودخانه (A4
جانمايي منابع آلاينده در طول رودخانه (A5
استاندارها و مقررات و حق‌آبه و مسائل حقوقي (A6

جريان و آلودگي دريا و مخازن
سنجش پارامترهاي هيدروليكي و آلودگي مانند سرعت، بي اُ دي، شوري، دما و غيره (B1
مدلسازي فيزيكي و عددي جريان در درياها و مخازن سدها  (B2
مدلسازي آلودگي در مخازن سدها، درياچه‌ها و درياها (B3
تخليه پساب شهرها و شهركهاي صنعتي در درياها و مخازن (B4
سنجش و مدلسازي آلودگي نفتي در درياها، حوادث كشتيراني و تخليه آب توازن  (B5
مقررات بين المللي و جنبه‌هاي حقوقي (B6

جريان و آلودگي آبهاي زير زميني
سنجش پارامترهاي آلودگي آبهاي زيرزميني (C1
مدلسازي جريان آب در محيط متخلخل (C2
مدلسازي آلودگي آب زير زميني (C3
ارزيابي عملكرد چاه هاي فاضلاب سنتي و شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب (C4
نشت مواد شيميايي و نفتي به داخل زمين (C5
شيرابه دفن ضايعات جامد و زباله‌هاي شهري و صنعتي (C6
شيرابه دفن مواد زائد بيمارستاني و ميكروبي و شيميايي (C7
مقررات فني و آيين نامه ها (C8

سنجش پارامترها و مدلسازي
روش‌هاي سنجش پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي (D1
شيوه‌هاي اندازه‌گيري جامدات غيرمحلول و مواد معلق مانند دانه‌هاي خاك و سنگ (D2
روش‌هاي اندازه‌گيري سرعت و تراز آب (D3
شرايط و نكات نمونه‌برداري و انجام آزمايشات (D4
شرايط و نكات مدلسازي آزمايشگاهي جريان و آلودگي (D5
شرايط و نكات مدلسازي عددي جريان و آلودگي (D6
مدل‌هاي كامپيوتري و نقاط قوت و ضعف آنها (D7

موضوعات مرتبط
سنجش و مدلسازي تاثير مواد شيميايي خاص يا جديد سنتزي (مانند نانومواد) بر منابع آبي (G1
سنجش و مدلسازي اثر فرايند هاي صنعتي و شيميايي بر آبهاي سطحي و زيرزميني   (G2
ديگر موضوعات مرتبط با سنجش و مدلسازي جريان و آلودگي آب (G9

 

نظرات