همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

همايش ملي انتقال آب بين حوضه اي (چالشها و فرصتها)

همايش ملي انتقال آب بين حوضه‌اي (چالش‌ها و فرصت‌ها)، با اهداف بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور حل چالش‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي و تبديل چالش‌ها به فرصت‌ها، استفاده بهينه و پايدار از فرصت‌ها، بررسي مسائل حقوقي حوضه‌هاي مبدأ و مقصد با تأكيد بر مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار و عدالت اجتماعي در 3 خرداد سال 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد با همكاري و حمايت سازمان جهاد كشاورزي  استان چهارمحال و بختياري، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه شهركرد، مركز تحقيقات منابع آب و استانداري استان در شهركرد برگزار مي‌گردد.
لذا از كليه پژوهشگران، كارشناسان، دانشجويان، كاربران و فن آوران فرهيخته كشور دعوت به عمل مي‌آيد تا مقالات خود را در محورهاي اعلام شده طبق قالب پيوست حداكثر تا تاريخ 20/12/90 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.

محورهاي همايش:
1. ابعاد فني و اجرايي
2. چالش‌هاي زيست محيطي
3. تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
4. اثرات آبخيزداري و حفاظت خاك بر انتقال آب بين حوضه‌اي
5. تغيير اقليم، كمبود منابع آب و اثرات آن بر انتقال آب بين حوضهاي
6. جايگاه انتقال آب بين حوضه‌اي بر منافع ملي با رويكرد توسعه پايدار
7. مديريت يكپارچه منابع آب و طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي
8. ابعاد حقوقي، سياسي و امنيتي

پيام دبيرهمايش:
آب و مسائل متنوع مرتبط با آن از الزامات توسعه پايدار در جوامع روبه رشد مي باشد. عرضه محدود و تقريباً ثابت آب و حتي كاهش آن دردوره هاي خشكسالي، چالش‌هايي را در تمامي مناطق  به ويژه نواحي پر مصرف موجب مي گردد كه  گاهاً اين چالش‌ها منجر به بروز حوادث تلخي مي شوند. از جمله‌ي راه كارهاي برون رفت از بحران كم آبي در نواحي خشك و نيمه خشك، انتقال آب بين حوضه اي است كه به جهت تاثيرات اكولوژيكي به شدت مورد بحث و نقادي انديشمندان، كارشناسان وكاربران آب قرار گرفته است. بر اين اساس و با توجه به لزوم در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و متفاوت انتقال آب بين حوضه‌اي و با هدف  فائق آمدن بر تبعات اين سياست و ارائه راه حل هاي مناسب  برآن شديم  تا در پرتو الطاف الهي و با حمايت‌هاي همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد، سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري، سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي و مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان،  همايش ملي " انتقال آب بين حوضه‌اي (چالش‌ها و فرصت‌ها) "را برگزار نماييم. اين همايش با اهدافي همچون بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور حل چالش‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي در استان و كشور، تبديل چالش‌ها به فرصت‌ها و استفاده بهينه و پايدار از فرصت‌ها براي مناطق ذينفع ،  بررسي مسائل حقوقي حوضه‌هاي مبداً و مقصد با تاكيد بر مسائل زيست محيطي، توسعه پايدارو عدالت اجتماعي برگزار خواهد شد. به علاوه كوشش خواهد شدتا نقش آب به عنوان محور توسعه پايدار به تصوير كشيده شود. در اين راستا از كليه پژوهشگران، كارشناسان، دانشجويان، كاربران و فن آوران فرهيخته كشور جهت حضور فعال و ارائه مقاله در اين رويدادعلمي، كه در خردادماه سال  1391و همزمان با شكوفايي لاله‌هاي واژگون و بهار طبيعت در شهركرد، سرزمين برف وآفتاب برگزار مي گردد،  دعوت به عمل مي آيد.

رحيم عليمحمدي
دبير همايش

نحوه نگارش و ارسال مقالات
1. مقالات ارسالي حداكثر در 8 صفحه A4  تهيه و تنظيم گردد (شامل چكيده انگليسي).
چارچوب كلي مقاله شامل عنوان مقاله، نام نويسندگان، چكيده فارسي، واژههاي كليدي(حداكثر 6 واژه)، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث، نتيجهگيري و فهرست منابع مي‌باشد. به منظور يكسان سازي ساختار مقالات، فايل Template- WTC بعنوان راهنماي تنظيم مقاله ساخته شده است. اين فايل را ذخيره نموده و با كليك كردن در هر قسمت، مقاله خود را بر روي آن تايپ كنيد تا تمام ضوابط اين راهنما به طور خودكار رعايت گردد.
2. مقاله بايد داراي چكيده انگليسي و فارسي باشد. چكيده مقاله در حداكثر 250 كلمه، بيانگر مسأله، روش و نتيجه‌گيري كلي از پژوهش است. چكيده انگليسي در انتهاي مقاله آورده شود.
3. عنوان جداول در بالاي آنها و عنوان شكل‌ها در زير آنها و به صورت وسط چين درج گردد. آحاد بكار رفته در اشكال و جداول سيستم متريك (SI) بوده و حتي المقدور در اشكال از اعداد فارسي استفاده شده باشد.
4. فرمول‌ها و روابط از انتهاي سطرها در سمت چپ شروع شود و شماره روابط در همان سطر و در سمت راست متن درون پرانتز درج گردد. ذيل هر فرمول علائم بكار رفته و آحاد آنها ذكر شود. معادلات و روابط با استفاده از قسمت Word Equation Editor  تنظيم گردد.
5. ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذكر يك مطلب مهم صورت گيرد. منابع اشاره شده در متن مقاله بايد قبلاً به صورت كتاب يا مقاله مندرج در يكي از مجلات علمي درآمده باشد. نحوه ارجاع در متن با نام نويسنده و سال مي‌باشد و تمامي اسامي بايد به فارسي باشد. درصورت ذكر نام نگارنده (گان) در متن منابعي كه يك يا دو نگارنده دارند هردو اسم و منابعي كه بيش از دو نگارنده دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه همكاران استفاده گردد.
چاو و ميدمنت (1988) در مطالعه‌اي.....  يا عليزاده و همكاران(1390) دريافتند....   يا  نتايج مدلسازي آنها در هند اين موضوع را ثابت نمود(سينگ،2011).
6. منابع مورد استفاده در انتهاي مقاله بايد صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده  و فهرست منابع بر اساس حروف الفبا و مطابق با مثال‌هاي زير تنظيم شوند ابتدا منابع فارسي و به دنبال آن منابع خارجي آورده مي‌شود.
صمدي بروجني، ح. 1389. انتقال آب بين حوضه‌اي(فرصت‌ها و چالش‌ها)، انتشارات دانشگاه شهركرد، مركز تحقيقات منابع آب.376 صفحه.
ضرغامي، م. و احساني، ا.1390.ارزيابي روشهاي مختلف تصميم گيري چند معياره در انتخاب طرحهاي انتقال آب به حوضه درياچه اروميه، مجله تحقيقات منابع آب ايران، سال 7، شماره2، 1-12.
Abrishamchi, A., A. Ebrahimian, M. Tajrishi, and Marino, M. A. 2005. Case study: application of multicriteria decision making to urban water supply, journal of water resources planning and management, 131(4):326-335.
7. اصل مقالات مي‌بايست در قالب word 2003|2007  تا پايان مهلت مقرر به دبيرخانه كنفرانس ارسال شود.
8. مقاله ارسال شده جنبه نوآوري و كاربردي داشته باشد و قبلاً  در همايشي ارائه نشده باشد.
نوع و اندازه قلم‌ها
قسمت‌هاي مقاله نوع و اندازه قلم‌ها
عنوان فارسي مقاله B Zar 14 bold
اسامي نويسندگان B Zar 12 bold
اطلاعات و مشخصات نويسندگان B Zar 11
متن مقاله B Zar 12
متن چكيده فارسي B Zar 11
واژه‌هاي كليدي فارسي B Zar 10 bold italic
عناوين اصلي مقاله B Zar 12 bold
عناوين فرعي مقاله B Zar 10 bold
پاورقي فارسي B Zar 10
عنوان جداول و شكل‌ها B Zar 10 bold
منابع فارسي B Zar 12
عنوان انگليسي مقاله Times New Roman 14 bold
چكيده انگليسي Times New Roman 12
كلمات كليدي انگليسي Times New Roman 11 bold Italic
پاورقي انگليسي Times New Roman 10
منابع انگليسي Times New Roman 12
فاصله بين سطر‌ها Single
حاشيه بالا ، راست ،چپ و پايين 3 سانتيمتر

نظرات