همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

دومين همايش منطقه اي روانشناسي و علوم تربيتي

محور هاي همايش:
روان شناسي
1- خانواده و آسيب شناسي خانواده
2- اجتماع و آسيب هاي اجتماعي
3- مسائل رواني، اجتماعي و تربيتي كودكان
4- اپيدميولوژي اختلالات رواني
5- ورزش و سلامت روان شناختي
6- رسانه ها و آسيب ها
7- رسانه ها و سلامت روان شناختي
8- دين باوري و سلامت روان شناختي
9- پيشگيري و درمان اختلالات روان شناختي

علوم تربيتي
1- خانواده و تربيت
2- اجتماع و تربيت
3- مدرسه و تربيت
4- دين باوري و تربيت در ابعاد مختلف شخصيت
5- نظام آموزشي (تبادل و تهاجم فرهنگي)
6- نظام آموزشي (تربيت نيروي انساني كارامد)
7- پيشگيري از مسائل و مشكلات تربيتي در خانواده ها، جامعه و محيط هاي آموزشي
8- روش هاي آموزشي نوين و كارامدي محيط هاي آموزشي
9- كاربرد فن اوري اطلاعات و ارتباطات (فرصت ها و تهديدها)

 

نظرات