دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

دومين همايش ملي نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي

محورهاي همايش:
1.شناخت زمينه‌ها و بستر‌هاي وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي
2.دانشگاه، پژوهش و توليد دانش در پيشگيري در وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي
3.نقش آموزش در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي
4.مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي
5.آسيب‌هاي اجتماعي وفرهنگي در منطقه و راهكارهاي پيشگيري از آنها

معرفي همايش:
انديشمندان و تحليل‌گران دانشگاهي، سرمايه‌هاي فكري، ذخيره دانش عمومي كشور و سبد گزينه‌هاي مختلف براي تصميم‌گيري‌هاي درست در بخش عمومي محسوب مي شوند؛ و دانشگاه به مثابۀ يك نهاد فرهنگي و با وجود لايه‌ها و عناصر فرهنگي خاص خود، با فرهنگ عمومي مناسباتي آشكار و پنهان دارد. رسالت دانشگاه از يك‌سو، انتقال داشته‌ها و دستاوردهاي فرهنگي به نسل‌هاي تازه و از سوي ديگر، نوآوري و گسترش دانش و چشم‌اندازهاي جديد در جامعه است. اين رسالت دانشگاه به وسيله آموزش و پژوهش تحقق مي‌يابد و اين دو كاركرد هم دانشگاه را با جامعه پيوند مي‌دهد و هم امكان پيشگامي آن در عرصه‌هاي گوناگون را فراهم مي‌سازد.
 
در جامعه دانايي محور، دانشگاه بايد تنوع و تكثر دنياهاي گوناگون دانش را بازتاب دهد و بين عناصر گوناگون فكري، منابع مختلف علمي و حوزه هاي متعدد تحقيقي با لايه ها و حوزه هاي مختلف اجتماعي و اجرايي ارتباطي زنده و بالنده برقرار كند و براي برخورداري بيشتر عرصه هاي عينيِ زندگي و پهنه هاي اجرايي جامعه از مقوله دانش و پژوهش زمينه سازي كند، اين يكي از نقش‌هاي اساسي دانشگاه را تشكيل مي‌دهد.
 
گسست دانشگاه از محيط پيراموني و جلوه هاي جاري و محسوس زندگي، باروري آن را از بين مي‌برد و البته امروزه بخش زيادي از دانشگاهيان به آن درجه از عقلانيت رسيده‌اند كه بدانند گسست براي سرنوشت دانشگاه مشكل‌آفرين است و دانشگاه را از نقش خود نه تنها براي پيشبرد مرزهاي دانش، بلكه براي مشاركت در ساختن جامعه‌اي متعادل و سالم، باز مي‌دارد. مهم‌ترين نشانه‌ها براي سنجش فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را نه در تعداد دانش‌آموختگان يا تعداد مقالات علمي، بلكه در لايه‌هاي عميق‌تر حيات دانشگاهي بايد جست‌و‌جو كرد. در وارد شدن به فرايند تعامل و ديالوگ با جامعه.رسالت مهم دانشگاه و مسئوليت اجتماعي و وجدان حرفه‌اي اهل دانش، اقتضاء دارد كه به عنوان ذهن جامعه خود، به چالش‌ها و نيازهاي كنوني بيانديشند و با رعايت خير جمعي، از ظرفيت‌هاي دانشي خود براي شناخت موقعيت‌هاي مسأله‌اي و ارائه بهترين راه حل‌ها استفاده كنند. اگر اين اتفاق بيافتد، چشم‌اندازهاي جديدي گشوده مي‌شوند.همدلي كلي فرهنگي و سياسي جامعه با فعاليت‌هاي علمي، رمز سرشاري زندگي دانشگاهي است.
 
با چنين درك و نگاهي، و با هدف شتاب دهيِ بيشتر به روند  مشاركت دانشگاهيان در ساختن جامعه‌اي متعادل و سالم و مهار و كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم و افزايشِ ارتباط و تعامل با جامعه و انديشيدن به چالش‌ها و نيازهاي كنوني آن و انجام پردامنه ترِ مسئوليت اجتماعي و وجدان حرفه‌اي اهل دانش، فرايند همايش هاي استاني، ملي و بين المللي با عنوان نقش دانش و دانشگاهيان در وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي با مشاركت دانشگاه ازاد اسلامي و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه برگزار مي گردد.
 
 

نظرات