همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری

همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری

همايش سالانه تقويت كننده هاي فيبرنوري

مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي به ياري پروردگار بزرگ و با هدف ارتقاء و توسعه فناوري فيبر نوري و ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و فناورانه در اين زمينه اولين همايش سالانه تقويت كننده فيبر نوري  را برگزار مي‌كند. مهمترين هدف همايش آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهشي و صنعتي كشور با فعاليت يكديگر، مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران، آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه هاي گوناگون تقويت كننده هاي فيبر نوري در كشور وتشكيل ميزگردهاي تخصصي است. به همين منظورضمن دعوت از كليه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز صنعتي جهت شركت در همايش،خواهشمند است آخرين دستاوردهاي پژوهشي و تجربيات علمي و صنعتي خود را كه حاوي يافته هاي نو و بديع در زمينه هاي مورد بحث همايش مي باشد، به دبيرخانه ارسال نمايند.

محورهاي همايش:
تقويت كننده فيبرنوري آغشته به عناصر خاكي كمياب
تقويت كننده فيبرنوري رامان
تقويت كننده فيبرنوري آغشته به نقاط كوانتومي
حس گرهاي فيبر نوري
كاربرد تقويت كننده هاي فيبرنوري

نظرات