اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولين همايش منطقه اي مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي عمران

محور هاي همايش مصالح ساختماني و تكنو لوژ هاي نوين در مهندسي عمران:
سازه
مكانيك خاك و پي
مهندسي زلزله
سازه هاي هيدروليكي
مهندسي آب
راه و ترابري
نقشه برداري

اعضاي كميته اجرايي:
دكتر علي سلمانپور، رئيس همايش و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
دكتر محبوبه حاجي رستملو، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
دكتر حسن افشين، دبير علمي همايش و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند و دانشگاه صنعتي سهند
اسماعيل عليزاده، دبير اجرايي همايش و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان واحد مرند

اعضاء كميته علمي همايش
دكتر محمد حسين حبشي زاده، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
دكتر ناصر سليمان بيگي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس رضا اسمريان، معاون عمراني و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس حسين بدلي، مدير گروه عمران و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس علي ابراهيم زاده، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس رضا ديزجي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس وحيد نواداد، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
مهندس نويده مهدوي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

نظرات