نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

همايش منطقه اي معماري و مصالح ساخت

محورهاي علمي همايش:
مصالح و سازه
مصالح و مرمت و نگهداري بنا (نوسازي و بهسازي)
مصالح و ماندگاري بنا (عمر مفيد)
مصالح و توسعه پايدار
مصالح و روانشناسي محيط
مصالح و الزامات محيطي
مصالح و فرهنگ
مصالح و اقتصاد
مصالح و زيبا شناسي
مصالح و مباني نظري معماري
مصالح و سبك شناسي معماري
مصالح و فرم
مصالح و ايمني
طراحي و توسعه پايدار
طراحي و روانشناسي محيط
طراحي ساختمانهاي آموزشي با رويكرد ايمني
طراحي ساختمانهاي سبز با تكنولوژي هاي نوين در صنعت ساخت و صرفه جويي در مصرف انرژي

اعضاي كميته اجرايي:
دكتر كيورث نياز آذري –رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري- رئيس همايش
دكتر سيد احمد ميريان -معاون دانشگاه و رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد ساري –دبير همايش
مهندس سعيد قاسمزاده
مهندس افشين محمدي

اعضاي كميته علمي:
دكتر عباسعلي شاهرودي-عضو هيات علمي دانشگاه مازندران
دكترمحمود رازجويان- عضو هيات علمي دانشگاه  شهيد بهشتي
مهندس عبداله ابراهيمي- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مهندس عباسعلي رنجبر- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مهندس نعيمه اشكاني- عضو هيات علمي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ساري
مهندس مجيد يوسف نيا - عضو هيات علمي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ساري
مهندس مهدي ميرزا گل تبار - عضو هيات علمي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ساري
مهندس عبدالرضا بابايي-مدرس و رئيس باشگاه پژوهشگران آموزشكده فني و حرفه اي سما ساري

نظرات