نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

محورهاي همايش
بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش
 پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني
 چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها
 علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان
 مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان
 مزايا و موانع برنامه ريزي  آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني
 فرهنگ سازماني واثرات آن بر آموزشهاي سازماني
 علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني
 علل و عوامل كاهش اثر بخشي آموزشهاي سازماني
 نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني
 آسيب شناسي توسعه آموزش هاي سازماني
 بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني
 آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي
 مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني

فراخوان مقاله
منابع انساني و توسعه آموزش هاي سازماني همواره ازسوي مديران آينده نگر مورد توجه ويژه قرار داشته است و به مرور زمان طيف وسيعتري ازمديران به اهميت آن پي مي برند و به آن مي پردازند.
امروزه بي ترديد در اكثر سازمانها آموزش كاركنان به عنوان يكي از اصول اساسي مطرح است اما بايد پذيرفت در شرايط كنوني، بحث آموزش كاركنان در سازمانها با شرايط، محدوديتها و مشكلات خاص خود رو بروست و ناگفته پيداست كه اين تضاد، يعني نياز به آموزش و بهسازي نيروي انساني از يك سو و موانع برنامه ريزي و توسعه آموزش هاي سازماني براي متوليان امر آموزش از سوي ديگر، به صورت يك مشكل جدي در آمده است.
در اين همايش كه براي اولين بار در كشور برگزار مي شود، مشاركت مديران و متوليان امر آموزش بويژه آموزش هاي سازماني از اهداف اصلي و نقاط قوت همايش است. آنچه مسلم است اطلاع از نتايج آخرين پژوهشها در اين زمينه و همچنين چالشهاي پيش روي آموزش در سازمانهاي مختلف و راهكارهاي ارايه شده كه نتايج آن نيز در مراحل مختلف مشخص گرديده است مي تواند كمك بسيار خوبي در شناسايي و مواجهه با آسيب هاي آموزش سازماني باشد.
از تمامي كارشناسان، صاحبنظران و علاقمندان دعوت ميشود تا با به اشتراك گذاشتن تجربيات و نقطه نظرات خود در حوزه آسيب شناسي آموزش سازماني و در قالب ارايه مقاله، در هرچه پربارتر شدن اين همايش با دبيرخانه همكاري فرماييد. اميد كه به ياري پروردگار اين همايش گامي موثر در انتشار تجربيات و نقطه نظرات كاربردي متوليان آموزش در سراسر كشور باشد

نظرات