همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

همايش ملي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت

اهداف همايش
*ترويج و توسعه فرهنگ ديني
*آشنا نمودن قشر جوان و دانشجو به فرهنگ ديني
*احياي ارزشهاي ديني قرآني
*ترويج شيوه هاي عملي مهارتهاي زندگي مبتني بر سيره ائمه (س)
*آسيب شناسي فرهنگي باورها و سنتهاي جامعه      

عناوين كلي مورد بحث در اين همايش عبارتند از:
محورهاي اصلي همايش
1) مفهوم شناسي و ابعاد تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
2) عوامل ، زمينه ها و روشهاي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
3) آسيب شناسي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت

موضوعات محور اول
مفهوم شناسي و ابعاد تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
1. مفهوم تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
2. مباني و اصول تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
3. اهميت و ضرورت تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
4. مولفه ها و شاخصه هاي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
5. مدل هاي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت

موضوعات محور دوم
عوامل ، زمينه ها و روشهاي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
1- دين و تعالي فرهنگي
1-1- نقش اصول در تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
§ تفكر توحيدي و تعالي فرهنگي
§ نقش نبوت در تعالي فرهنگي
§ اسلام ناب محمدي و تعالي فرهنگي
§ نقش امامت در تعالي فرهنگي
§ تشيع و تعالي فرهنگي
§ مهدويت و تعالي فرهنگي
§ دين باوري در تعالي فرهنگي
§ عدل الهي و تعالي فرهنگي
§ نقش معاد در تعالي فرهنگي
1-2- نقش فروع در تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
§ نقش عبوديت در تعالي فرهنگي
§ نقش نماز در تعالي فرهنگي
§ نقش روزه در تعالي فرهنگي
§ حج و تعالي فرهنگي
§ نقش امر به معروف و نهي از منكر در تعالي فرهنگي
§ تولي و تبري و تعالي فرهنگي
§ - نقش جهاد در تعالي فرهنگي
§ نقش نماز جمعه در تعالي فرهنگي
§ نقش نماز جماعت در تعالي فرهنگي
§ نقش مساجد در تعالي فرهنگي
§ نقش اماكن متبركه در تعالي فرهنگي
2- اخلاق و تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
§ ارزشهاي اجتماعي
§ نقش آزادي در تعالي فرهنگي
§ نقش عدالت در تعالي فرهنگي
§ نقش كرامت انساني در تعالي فرهنگي
§ نقش مردم سالاري ديني در تعالي فرهنگي
§ ارزشها و اخلاق فردي (اخلاص، شجاعت، عفت، صداقت، سخاوت و ...)
§ ارزشهاي خانوادگي
§ نقش عطوفت و مهرباني در تعالي فرهنگي
§ نقش عفو و گذشت در تعالي فرهنگي
§ نقش تربيت در تعالي فرهنگي
§ نقش آرامش در تعالي فرهنگي
3- اجتماع و تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
3-1- نهادهاي اجتماعي
§ نقش ولايت فقيه در تعالي فرهنگي
§ نقش قواي سه گانه در تعالي فرهنگي
§ نقش رسانه ها در تعالي فرهنگي
§ نقش بهداشت در تعالي فرهنگي
§ نقش احزاب و سازمانهاي مردم نهاد در تعالي فرهنگي
§ نقش بسيج در تعالي فرهنگي
§ نقش هيئت هاي مذهبي در تعالي فرهنگي
§ موسسات خيريه و تعالي فرهنگي
3-2- نقش سنت ها و آداب اجتماعي در تعالي فرهنگي
3-3- نقش خانواده در تعالي فرهنگي
3-4- نقش روابط اجتماعي در تعالي فرهنگي
3-5- نقش فنآوري در تعالي فرهنگي
3-6- نقش ارتباطات جهاني در تعالي فرهنگي
3-7- نقش ورزش در تعالي فرهنگي
3-8- نقش هنر در تعالي فرهنگي
3-9-نقش امنيت در تعالي فرهنگي
3-10-نقش علوم تجربي در تعالي فرهنگي
4-11- نقش مديريت در تعالي فرهنگي
4- اقتصاد و تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
§ نظام بانكداري اسلامي و تعالي فرهنگي
§ نقش كسب حلال در تعالي فرهنگي
§ نقش خمس و زكات در تعالي فرهنگي
§ نقش مالياتهاي اسلامي در تعالي فرهنگي
§ نقش قناعت و صرفه جويي در تعالي فرهنگي
§ نقش صنعت و توليد در تعالي فرهنگي
5- سياست و تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
§ نقش قوانين و مقررات در تعالي فرهنگي
§ نقش احكام حكومتي در تعال فرهنگي
§ نقش تحولات منطقه اي و جهاني در تعالي فرهنگي
§ نقش اخلاق سياسي در تعالي فرهنگي
§ نقش كارگزاران در تعالي فرهنگي
§ نقش احزاب سياسي در تعالي فرهنگي

موضوعات محور سوم
آسيب شناسي تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت
1- باورهاي نادرست در آسيب شناسي تعالي فرهنگي
§ كمرنگ شدن اعتقادات ديني و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ نقش خرافات و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
2- صفات ناپسند اخلاقي در آسيب شناسي تعالي فرهنگي
§ خود كم بيني و خود بزرگ بيني و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ استفاده ابزاري از دين و اعتقادات و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ تقليد كوركورانه و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ تحجرو روشنفكري و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
3- رفتارهاي ناشايست فردي واجتماعي در آسيب شناسي تعالي فرهنگي
§ حكومتهاي استبدادي و ظالمانه و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ جريانات منحرف و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ سنت هاي نادرست و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ فساد اداري و اجتماعي و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ بد حجابي و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ اعتياد و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ كم فروشي و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ شايعه و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ رشوه و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
4- تهاجم فرهنگي در آسيب شناسي تعالي فرهنگي
§ جنگ نرم و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ رسانه ها و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ اينترنت و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي
§ فرقه هاي نو ظهور و آسيب هاي آن در تعالي فرهنگي

نظرات