همایش منطقه ای تازه های معماری

همایش منطقه ای تازه های معماری

همايش منطقه اي تازه هاي معماريتازه هاي معماري با رويكرد:
توسعه پايدار
معماري محدود
مرزهاي معماري
معماري ديجيتال
محيطي و اقليمي
كالبدي - سازه اي
معماري و ضد معماري
كاربردهاي پيشرفته رايانه
معماري ايراني، اسلامي، غربي

نظرات