اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

اولين همايش منطقه اي قابوسنامهمحورهاي همايش:
بررسي تاريخ و جغرافياي عصر عنصرالمعالي
بررسي نسخه هاي مختلف قابوسنامه
سبك شناسي قابوسنامه
اهميت كتاب قابوسنامه از جهات گوناگون(تاريخي، اجتماعي، تربيتي، تربيت بدني، روانشناختي،سياسي و ...)
تاثير قابوسنامه در ادبيات بعد از خود
منابع عنصرالمعالي در  خلق قابوسنامه
قابوسنامه و ادبيات كودكان
تاثير فرهنگ و زبان ايران باستان و تمدن اسلامي درقابوسنامه
بررسي انديشه و احوال عنصرالمعالي

نظرات