اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

اولين همايش و جشنواره استاني نظام پشنهادهااهداف همايش:
 تبيين جايگاه نظام پيشنهادها به عنوان بستر نوآوري و شكوفايي
 بهبود باور و اعتقاد مديران به سودمندي نظام پيشنهادها
 آماده سازي بستر فرهنگي در جهت ارتقاي نظام پيشنهادهاي استان قم
 شناسايي چالش هاي نظام پيشنهادها در سازمان هاي استان و راهكارهاي اصلاحي
 نظام پيشنهادها بعنوان يكي از محور هاي برنامه تحول در نظام اداري
 ارائه تجارب اجراي نظام در سازمان هاي استاني و ملي
 شناسايي الگوهاي برتر كاربردي در دستگاه هاي اجرايي استان قم
 معرفي دستاوردهاي نظام پيشنهادهاي استان قم در سطح ملي
 
محورهاي همايش:
مباني ارزشي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از ديدگاه اسلام
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در بهبود عملكرد و بهره وري سازماني
نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت و نوآوري در سازمان
نقش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در توانمندسازي كاركنان و سازمان
تاثير نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در تحكيم اعتماد و همدلي ميان مديران و كاركنان
تجزيه و تحليل جايگاه كاربردي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
بررسي نمونه هاي كاربردي و عملياتي از مديران حمايتگر و موفق در اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در تقويت انگيزه هاي سازماني و ارتقاء سطح تعلق سازماني
نمونه هاي كاربردي از بهبود فرايندهاي كاري ناشي از اجراي نظام پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي
آسيب شناسي كاربردي و چالشهاي نظام پيشنهادها در سطح دستگاه هاي اجرايي استان قم
به كار گيري اصول علمي در تعريف فرآيندهاي نرم افزار نظام پيشنهادها
 
دستاوردهاي همايش:
 انتقال تجربيات موفق در زمينه نظام پيشنهادها
 كارگاه آموزشي و ارائه مدرك معتبر به شركت كنندگان
 ويژه نامه تخصصي نظام پيشنهادها
 چگونگي مواجهه با آسيب هاي پديد آمده در اجراي نظام پيشنهادها
 راهكارهايي جهت استقرار صحيح نظام پيشنهادها
 لوح فشرده مجموعه مقالات برگزيده نظام پيشنهادها
 سخنراني اساتيد و متخصصين نظام پيشنهادها


[دريافت بروشور همايش]

 

نظرات