اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404

اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404

محورهاي همايش
نقش و جايگاه مديريت شهري در توسعه ملي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله ايران
چالش ها، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي تحقق سندچشم انداز در حوزه مديريت شهري
بررسي چارچوب هاي نهادي مديريت شهري (وظايف و مسئوليت ها، تأمين مالي و...) و راهكارهاي ارتقاء
آسيب شناسي توسعه شهري در كشور و ميزان انحراف آن از سند چشم انداز
شناسايي نقش و جايگاه ذي نفعان توسعه پايدار شهري در سند چشم انداز
مديريت يكپارچه شهري؛ الزامات و راهبردها
آينده پژوهي در مديريت شهري
طراحي و پياده  سازي الگوي اسلامي- ايراني در برنامه ريزي توسعه شهري
بررسي روابط شهرداري ها با دولت مركزي در سند چشم انداز ( فرصت ها و تهديدها، وضعيت ايران و تجربيات جهاني )
بررسي دستاوردها و جايگاه شوراها و مديريت محلي در نظام مديريت كلان كشور ( نقش شوراها، كاركردها و سلسله مراتب موجود شوراها )
امنيت شهري- دفاع غير عامل، كاهش مخاطرات و آسيب ها
عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان در پرتو اجراي سند چشم انداز

نظرات